Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/images/yuksekMahkemeLogo/yargitayLogo.png

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013 / 17490 
Karar: 2013 / 25587 
Karar Tarihi: 08.07.2013

ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP - İMZAYA İTİRAZ - MAHKEMECE TAKİBİN İPTALİNE DEĞİL DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - YENİDEN YARGILAMA YAPILMASININ GEREKMEDİĞİ - DÜZELTEREK ONAMA

 

ÖZET: Somut olayda, alacaklı tarafından başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, dayanak bonodaki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek ödeme emrinin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece imzaya itirazın kabulü ile takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece anılan yasa hükmüne aykırı olarak takibin durdurulması yerine iptaline karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmekle beraber bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK. nun 170/3 maddesi gereğince, imzaya itirazın kabulü halinde takip durur. İİK. nun 170/3 maddesi gereğince inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığı, mahkemece aynı Kanunun 68/a maddesine göre yapılan inceleme sonucunda anlaşılmış ise, itirazın kabulü ile birlikte takibin durdurulmasına karar verilir. 

Somut olayda, alacaklı tarafından başlatılan bonoya dayalı 
kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, dayanak bonodaki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek ödeme emrinin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece imzaya itirazın kabulü ile takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece anılan yasa hükmüne aykırı olarak takibin durdurulması yerine iptaline karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmekle beraber bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Elmadağ 
İcra Mahkemesinin 02/04/2013 tarih ve 2012/78 E. 2013/25 K. sayılı kararının hüküm bölümünün ikinci bendindeki <takibin iptaline> kelimelerinin karar metninden çıkartılmasına, yerine <takibin durdurulmasına> kelimelerinin yazılarak kararın düzeltilmesine ve kararın düzeltilmiş bu şekli ile İİK.366. ve HUMK.438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 08.07.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube