Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/images/yuksekMahkemeLogo/yargitayLogo.png

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013 / 34184 
Karar: 2014 / 21 
Karar Tarihi: 13.01.2014

İMZAYA İTİRAZ DAVASI - ÇEKİN TİCARİ TEMSİLCİ TARAFINDAN İMZALAMASI HALİNDE TAKİBE KONU ÇEKTEN DOLAYI BORÇLUNUN SORUMLU OLACAĞI - TAKİP DAYANAĞI ÇEKTEKİ İMZANIN TİCARİ TEMSİLCİYE AİT OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

 

 
   
 
     

ÖZET: Olayda takip dayanağı çeki ticari temsilci sayılan Y. Ö.`ın imzalaması halinde takibe konu çekten dolayı borçlu M. Ş. Ö. sorumlu olacağından, takip dayanağı çekteki imzanın ticari temsilci Y. Ö.`a ait olup olmadığı konusunda 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca yönteminde inceleme yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.


Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı tarafından borçlu hakkında çeke dayalı olarak 
kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal süre içerisinde İcra Mahkemesi`ne başvurarak imza itirazında bulunduğu, Mahkemece imza itirazının kabulüne ve takibin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dosyaya sunulan Gaziantep 7. Noterliği`nin 15.02.2010 tarih ve 4619 yevmiye numaralı vekaletname kapsamına göre vekil Y. Ö., borçluyu ticari işlerinde ve bankalarda temsil yetkisine sahiptir. Vekaletnamede öngörülen geniş kapsamlı yetkiler nedeniyle Y. Ö.`ın borçlunun ticari temsilci olduğu kabul edilmelidir. Borçlar Kanunu`nun 547. maddesine göre ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir. Aynı kanunun 548/1. maddesinde de ticari temsilci, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı, işletme sahibi adına 
kambiyotaahhüdünde bulunmaya ve onun adına işletmenin amacına göre her türlü işlemleri yapmaya yetkili sayılacağı belirtilmiştir. Ticari senetlerin ticari işletme ile olan ilgisi iyiniyetli 3. kişilerce kolaylıkla anlaşılamayacağından, ticari temsilcinin imzaladığı senetlerin iyiniyetli 3. kişiler bakımından işletmeyi bağlayacağı öngörülmüştür (HGK. 30.01.1980 tarih ve 1979/1692 E. 1980/170 K.) Çekin <vekaleten> imzalandığı yazılmasa dahi yukarıda açıklanan kurallara göre vekalet veren bu çekten dolayı sorumludur.

Bu durumda takip dayanağı çeki ticari temsilci sayılan Y. Ö.`ın imzalaması halinde takibe konu çekten dolayı borçlu M. Ş. Ö. sorumlu olacağından, takip dayanağı çekteki imzanın ticari temsilci Y. Ö.`a ait olup olmadığı konusunda İİK`nun 170. maddesi uyarınca yönteminde inceleme yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube