Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/11165

K. 2012/23974

T. 18.10.2012

* ÇİKOLATADAN KIL ÇIKMASI (Çocuklarının Yediği Çikolatadan Kıl Çıkması Sebebiyle Üretici Firma Aleyhine Manevi Tazminat Davası - 1000, 00 TL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olduğu)

* MANEVİ TAZMİNAT (Çocuklarının Yediği Davalı Firma Tarafından Üretilen Çikolatanın İçinden Kıl Çıkması Sebebiyle/Öncesinde Tespit Yaptırdıkları - Talebin Kısmen Kabulüne Karar Verildiği)

* KIL ÇIKMASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT (Çocuklarının Yediği Çikolatadan Kıl Çıkması Sebebiyle Çocuklarının Zarar Gördüğünü Belirterek - 1000, 00 TL Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hukuka Uygun Olduğu) 818/m.49 6098/m.58

ÖZET : Davacılar; çocuklarının yediği, davalı firma tarafından üretilen çikolatanın içinden kıl çıktığı için manevi olarak çocuklarının zarar gördüğünü, çikolataya ilişkin tespit yaptırdıklarını belirterek, tespit masrafı ile manevi tazminatın tahsilini istemişlerdir.1.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi hukuka uygundur.

DAVA : Taraflar arasındaki manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacılar; çocukları C`nin yediği, davalı firma tarafından üretilen çikolatanın içinden kıl çıktığı için manevi olarak çocuklarının zarar gördüğünü, çikolataya ilişkin tespit yaptırdıklarını, belirterek, tespit masrafı 248.05 TL ile 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini istemişlerdir.

Davalı; içinden kıl çıktığı iddia edilen ürünün firmaya ait olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini, olayın manevi tazminat gerektirmediğini, davacı tarafın kötü niyetle hareket ederek firmanın marka değeri üzerinden menfaat sağlamak amaçlı bu davayı açtığını savunarak davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 1.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak eşit olarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre her iki tarafın temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA karar verilmiştir.

SONUÇ : Birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz talebinin reddi kararının kaldırılmasına, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube