Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Şikâyetli avukat hakkında vekilliğini yürüttüğü … Finansal Kiralama A.Ş.’nin hissedarı ve yöneticisi olan şikâyetçi avukatın ve eşinin 22.02.2007 tarihinde hisselerini devrederek şirketten ayrılmaları üzerine hisseleri satın alan kişiler ile yaptıkları hisse devrine ilişkin sözleşmenin hukuken geçerli olup olmadığı, hisse bedellerinin düzenlenmiş senetlerle ödenmesi ve maliki oldukları taşınmazdan tahliyeleri gibi hususlarda anlaşmazlık çıktığını ve bu konudaki yargılama sürecinin devam ettiğini bildiği halde, alacaklı … Finansal Kiralama A.Ş. vekili sıfatıyla toplam 1.5 milyon TL alacağın tahsili için borçlu SD hakkında … İcra Müdürlüğü’nün 2008/2268 sayılı dosyası üzerinden yürüttüğü takip konusu alacaktan 25.12.2008 tarihinde feragat ederek şikâyetçi ve eşin mağduriyetine sebebiyet verdiği” iddiasıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20.06.2010 tarihli “Olur”uyla soruşturma izni verilmesi üzerine disiplin kovuşturması başlatılmıştır. Şikâyetli avukat önceki savunmalarında özetle; Suçlamaları kabul etmediğini, şikâyetçi avukatın üzerine suç isnad etmek üzere girişimlerde bulunduğunu, avukatlık mesleği adına gereken özen ve ihtimamı gösterdiğini, şikâyetçinin kötü niyetli olduğunu, şikâyetin Bakanlıkta lehine sonuçlandığını ve Bakanlıkça hakkında kovuşturma izni verilmediğini, şikâyetçinin şikâyet hakkını kötüye kullandığını belirtmiş; disiplin kovuşturmasının reddine karar verilmesini talep etmiştir. …l Barosu Yönetim Kurulu’nun 16.09.2010 tarih 2009/Ş.1128 Esas ve 2010/1044 karar sayılı kararı ile şikâyetçi-karşı şikâyetli AAB hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına; şikâyetli-karşı şikayetçi Avukat NA hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmiştir. Baro Disiplin Kurulu tarafından 26.11.2012 günlü 2010/D.521 Esas ve 2012/626 Karar numaralı karar ile şikâyetli avukat hakkında “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” karar verilmiştir. Karara karşı şikâyetçi avukat tarafından 15.02.2013 tarihli dilekçe ile yapılan itirazda özetle; Şikâyetli avukatın menfaati karşılıklı ve çelişen iki tarafı aynı zamanda temsil etme, avukatlık mesleğinin gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermeden müvekkili konumunda bulunan kişilere alenen hakaret ve tarizlerde bulunma, yeni müvekkilleri ile özdeşleşerek bunları birden çok kereler devam etme, verdiği ifadelerde "Yeni müvekkillerinin beyanlarını görerek ilham aldığını beyan ile bunu mübah olabilir göstermek gibi taammüt göstermeye ilişkin eylemlerinin sabit olduğu, Baro Disiplin kurulunca Adalet Bakanlığı kararının örnek alındığı, oysaki Adalet Bakanlığı kararının Yargı incelemesine tabi olduğu ve devam ettiği, netice alınmasını beklemeden verilen ve iki tarafı aynı zamanda temsil ile menfaatler çatışmasını hiçe sayan, küfür ve hakareti savunma sayan bir avukatın fiilini meşru saymak suretiyle verilen kararda isabet olmadığı ileri sürülmüştür. İncelenen dosya kapsamından, şikayetli avukatın … Finansal Kiralama A.Ş.’ni müştereken temsil eden şikâyetçi AAB ve AÇH tarafından … Noterliği’nin 26.10.2006 tarih, … yevmiye numaralı vekaletnamesi ile vekil tayin edildiği, Şikâyetli avukatın … Finansal Kiralama A.Ş. yetkilileri, … Petrol ve Kimya Tic. San. Tic. San. A.Ş. Yetkilileri ve … Denizcilik A.Ş. yetkilileri tarafından 18.09.2009 tarihli “yetkilendirme ve ibraname” başlıklı belge ile “… Müdürlüğü’nün 2008/2268 Esas sayılı dosyadan … Finansal Kiralama A.Ş. yetkilileri borçlu ASD’dan bir alacak kalmamış olması nedeni ile talebimiz üzerine dosya üzerinden konulan hacizlerin fekkini ve nu noktada borçludan herhangi bir alacağımızın olmadığını iş bu sebeple dosyadan feragat işlemini yerine getirilmesi hususunda” yetkilendirildiği, Feragat tarihinin 25.12.2008 tarihi olduğu, … Finansal Kiralama A.Ş.’nin 11.07.2007 tarih, 11980 sayılı imza sirkülerinden, şirketin 19.06.2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oluşan karar gereğince 3 yıl için yönetim kurulu üyeliğine başkan olarak seçilen … ve başkan vekili olarak seçilen … tarafından atılan imzanın yetkilendirme ve ibraname başlıklı belgedeki imzalarla aynı olduğu, Şikâyetçi avukatın da aralarında bulunduğu 6 kişi tarafından 22.02.2007 tarihli çok taraflı sözleşme ile şirketlerin devredildiği, Şikâyetli avukat hakkında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.10.2010 tarihli “olur”uyla şikâyetli avukatın “şikâyetçinin 22.02.2007 tarihinde hisselerini devrederek müvekkili şirketten ayrıldığını, şikâyet tarihinde müvekkili şirketin ortağı olmadığını ve bu nedenle şikâyet hakkının bulunmadığını, müvekkili şirketin yetkilileri olan ve kendisine vekâlet veren … ve …’in sözlü talimatları doğrultusunda bahse konu takip dosyasındaki alacaktan feragat ettiğini ve bununla ilgili olarak “Yetkilendirme ve İbraname” başlıklı 18.09.2009 tarihli belge düzenlendiğini beyan ettiği, bu savunmasının da ibraz ettiği belgeler ve müvekkili şirket yetkilisi …’in tanık sıfatıyla verdiği 04.08.2010 tarihli ifadesi ile doğrulandığı bu sebeple iddianın doğrulanmadığı” gerekçesiyle kovuşturma izni verilmediği, Şikâyetli avukatın disiplin sicilinde herhangi bir cezanın bulunmadığı görülmektedir. Disiplin kovuşturması açılmasına ilişkin … Barosu Yönetim Kurulu’nun 16.09.2010 tarih 2009/Ş.1128 Esas ve 2010/1044 karar sayılı kararının “alacaklı … Finansal Kiralama A.Ş. vekili sıfatıyla toplam 1.5 milyon TL alacağın tahsili için borçlu … hakkında ... İcra Müdürlüğü’nün 2008/2268 sayılı dosyası üzerinden yürüttüğü takip konusu alacaktan 25.12.2008 tarihinde feragat ederek şikâyetçi ve eşin mağduriyetine sebebiyet verdiği” iddiasına dayalı olduğu ver bu iddia konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01.10.2010 tarihli “Oluru” ile şikâyetli avukatın “şikâyetçinin 22.02.2007 tarihinde hisselerini devrederek müvekkili şirketten ayrıldığını, şikâyet tarihinde müvekkili şirketin ortağı olmadığını ve bu nedenle şikâyet hakkının bulunmadığını, müvekkili şirketin yetkilileri olan ve kendisine vekâlet veren … ve … ’in sözlü talimatları doğrultusunda bahse konu takip dosyasındaki alacaktan feragat ettiğini ve bununla ilgili olarak “Yetkilendirme ve İbraname” başlıklı 18.09.2009 tarihli belge” dışında Şikâyetçi tarafından dosyaya sunulan bilgi ve belge olmadığı, Şikayetçinin sair iddiaları hakkında Baro Disiplin Kurulu’nca değerlendirme yapılamayacağı gerçeği karşısında eylemin disiplin suçu olmadığına ilişkin Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme yerinde olmakla itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir. Sonuç olarak Şikâyetçi AAB’nin itirazının reddi ile … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 21.01.2013 günlü 2010/D.521 Esas, 2012/626 Karar sayılı kararının ONANMASINA oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube