Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. Danistay

 

2.Dairesi

Esas:  2009/5643

Karar: 2010/4919

Karar Tarihi: 15.12.2010

 

 

ÖZET: Davacının babasının sağlık durumunu gerekçe göstererek özür grubu kapsamında Aydın İline naklen atama istemli başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı açılan davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir. Her ne kadar dava konusu olan ve iptali istenilen yönetmelik hükmü uyarınca tesis edilmiş olsa da kamu hizmetinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması yalnızca idarenin tasarrufları ile mümkün olmayıp, idarenin üzerinde tasarrufta bulunduğu kamu görevlisinin sosyal ve psikolojik durumunu da göz önüne alması gerektiğinden; davacının ailesinin durumu dikkate alınarak Aydın İl Merkezi veya merkeze yakın ilçelerdeki kadro durumu incelenmeden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında isabet bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

 

(2577 S. K. m. 49) (Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği m. 29) (Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği m. 23)

 

İsteğin Özeti: Şanlıurfa İdare Mahkemesi`nin 22.6.2009 günlü, E:2008/1184, K:2009/1027 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

 

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: Başar Antürk Yalçınöz

 

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

Danıştay Savcısı: Şule Tataroğlu

 

Düşüncesi: Davacının babasının sağlık durumunu gerekçe göstererek özür grubu kapsamında Aydın İline naklen atama istemli başvurusunun reddine ilişkin işleme karşı açılan davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

 

Kişilerin bakmakla yükümlü bulundukları yakınlarının bakıma muhtaç olması durumunda sağlık durumu özründen dolayı naklen atama talebinde bulunabilecekleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

 

Babaannesi, dedesi, annesi ve babası bakımına muhtaç olan davacının naklen atama isteminin reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi`nce işin gereği düşünüldü:

 

Dava, Şanlıurfa İli, ...İlköğretim Okulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan davacının, aynı İl, ... İlköğretim Okulunda görev yapmakta iken babasının sağlık durumunu gerekçe göstererek özür durumundan Aydın İline atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.6.2008 günlü, 40624 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

Şanlıurfa İdare Mahkemesi`nin 22.6.2009 günlü, E:2008/1184, K:2009/1027 sayılı kararıyla; davacı tarafından babasının sağlık durumu mazeret gösterilerek bakıma muhtaç olduğundan bahisle sağlık özrü kapsamında, babasının ikamet ettiği Aydın İli`ne atamasının yapılması istemiyle başvurusu söz konusu ise de, tedavi gerektirmeyen bir hastalık nedeniyle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sağlık özrü kapsamında atama isteminde bulunulmayacağı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

 

Davacı, babası ve ailesinin diğer bireylerinin bakıma muhtaç olduğunu, özel durumlarının dikkate alınmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

 

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan 4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin <Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler> başlıklı 23. maddesinin 1. fıkrasında öğretmenlerin sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle aşağıda belirtilen şartlarda yer değiştirme suretiyle atamalarının yapılabileceği, bu özürleri nedeniyle yer değişikliği isteklerinin hizmet ve özür gereklerinin birlikte karşılanması temelinde değerlendirileceği hükmü, (a) bendinde sağlık durumu özrü başlığı altında, <Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da ilde çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin, ana, baba ve çocuklarından biri ile yargı kararlarıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşinin uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalığa yakalandığını son altı ay içinde hastanelerden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi gerektiği, Sağlık Kurulu raporlarında belirtilen hastalığın tedavisi ve takipleri için hangi şartların gerektiğinin, hastalığın tedavisi süresince hastanın ve ailesinin bakım ve desteğine ihtiyaç olup olmadığının hastanelerce belirtilmesinin şart olduğu, ayrıca, Sağlık Kurulu raporunda belirtilen hastalığın öğretmenin görevli olduğu veya atandığı ildeki sağlık kurumlarınca tedavisinin yapılıp yapılamayacağı hususunda İl Sağlık Müdürlüklerinden alınacak görüşe dayanılarak öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi veya yerinde kalabilmesinin belirleneceği, ibraz edilen sağlık kurulu raporlarının uygunluğu hususunda tereddüte düşülmesi halinde, 10.9.1982 tarihli ve 8/5318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 29. maddesi hükümlerine göre incelettirileceği, sağlık durumu özrü kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde bu Yönetmeliğin yer değiştirme dönemine ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı> düzenlenmiştir.

 

Dava dosyasının incelenmesinden, Şanlıurfa İli, ...İlköğretim Okulunda görev yapan davacının, aynı İl, ... İlköğretim Okulunda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmakta iken sabasının sağlık özrü kapsamında Aydın İli`ne atanması istemiyle 20.5.2008 tarihinde başvuruda bulunduğu, %85 oranında görme özrü bulunan babası ...`in Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde 1. Derece Sakat Personel kadrosunda memur olarak görev yaptığı ve Aydın Devlet Hastanesinden alınan 14.5.2008 günlü raporda sürekli bir kişinin bakımına muhtaç olduğunun belirtildiği, annesinin hipertansiyon ve diabet hastası olduğu, büyükbaba ve büyükannesinin ailesi birlikte kaldığı ve her ikisinin de yatalak hasta olduğu, davacının kardeşlerinden birinin İstanbul`da üniversitede, diğerinin ilköğretimde eğitimine devam ettiği, babası ...`in 23.5.2007 tarihinde Şanlıurfa`ya atamasının yapılması talebinde bulunduğu ancak kurumu tarafından uygun görülmediği, anne ve babasının bakıma muhtaç olduklarının Nazilli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 7.5.2008 günlü E:2008/78, K:2008/86 sayılı kararı ile de tespit edildiği, davacının başvuru ekinde yer alan Sağlık Kurulu Raporunun Şanlıurfa Valiliği`nce gönderildiği Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden alınan görüş yazısında hastalığının tedavisi mümkün olmayıp, periyodik takip gerektirmediğinin Delirtildiği ve ayrıca babasının Aydın Sosyal Güvenlik II Müdürlüğü emrinde Memur olarak alıştığı gerekçeleriyle başvurusunun reddedildiği bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, her ne kadar dava konusu olan ve iptali istenilen 17.6.2008 günlü, 40624 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı işlemi yönetmelik hükmü uyarınca tesis edilmiş olsa da kamu hizmetinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması yalnızca idarenin tasarrufları ile mümkün olmayıp, idarenin üzerinde tasarrufta bulunduğu kamu görevlisinin sosyal ve psikolojik durumunu da göz önüne alması gerektiğinden; davacının ailesinin durumu dikkate alınarak Aydın İl Merkezi veya merkeze yakın ilçelerdeki kadro durumu incelenmeden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında isabet bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Şanlıurfa İdare Mahkemesi`nin 22.6.2009 günlü, E:2008/1184, K:2009/1027 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun`la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme`ye gönderilmesine, 15.12.2010 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

AZLIK OYU

 

İdare mahkemesince verilen karar ve dayanağı gerekçe hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir nedende bulunmadığından, anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum. (¤¤)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube