Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Şikâyetli Avukat hakkında … 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 21.01.2009 gün ve 2007/136 Esas, 2009/6 karar sayılı kararını temyiz etmeyerek kesinleşmesine sebebiyet verdiği iddiası İle açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir. Şikâyetli avukat savunmalarında özetle; Avukatlık ücreti hususunda Şikâyetçi ile yaptığı sözlü anlaşma gereği düzenli ödeme yapılmadığını, davadan sözlü olarak çekilmiş olduğunu bildirmesinin en büyük hatası olduğunu savunmuş suç kastı olmadığını bildirmiştir. İncelenen dosya kapsamında … 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 21.01.2009 gün ve 2007/136 Esas, 2009/6 kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği görülmektedir. Avukatlık Yasasının madde 34, “Avukatlar yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler”. Avukatlık Yasası Madde 171, “Avukat, üzerine aldığı işi sonuna kadar kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları madde 3, “Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve tam bir sadakatle yürütür.” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları madde 4, “Avukat mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları madde 42, “Avukat işle ilgili giderleri karşılamak üzere avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.” hükümleri amirdir. Bu durumda, Şikâyetli TBB Meslek Kurallarına uygun olarak avans talep ettiğine ilişkin belge ibraz etmediği ve kararın temyiz edilmemesi ile ilgili Şikâyetçinin muvafakatini gösterir yazılı belge sunmadığından eylem Avukatlık Yasası 3, 134, 171 ve TBB Meslek Kuralları 3,4 42 maddelere aykırı olmakla disiplin suçudur. Eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme isabetli ise de eylem Avukatlık Yasası 6. Kısımda bildirilen 34. maddeye aykırı olmakla itirazın kabulü ile uyarma cezasının kınama cezasına çevrilmek suretiyle kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir. Sonuç olarak, Şikâyetçi … …’ün itirazının kabulü ile … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası” verilmesine ilişkin kararının “Kınama Cezasına” çevrilmek suretiyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, Şikâyetli Avukat … …’in KINAMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube