Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. Askeri Yüksek İdare Mah.

 

1.Dairesi

Esas:  2003/869

Karar: 2003/1466

Karar Tarihi: 12.11.2003

 

 

ÖZET: Davacının TSK.’nden çıkarılmasının sebebi olan ticari amaçla uyuşturucu madde satın almaya teşebbüs etmek suçunu işlemediği ile davacıyı ihbar eden şahsın davacıya iftira attığı ve iftira suçunu işlediği kesinleşmiş bulunması ve söz konusu ilamların kesin hüküm halini alması ile olay tarihinde davacıda bulunan paranın kaynağının aynı birlikte görevli bazı personelin kendi aralarında düzenledikleri Mark gününden kaynaklandığının mahkeme kararıyla tespit edilmiş olması neticesinde ayırma işleminin sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.

 

(1602 S. K. m. 64)

 

Davacı 27 Mayıs 2003 tarihinde AYİM kayıtlarına geçen yargılamanın iadesi istemli dilekçesinde özetle; TSK.’nden çıkarılmasının tek sebebinin Erciş Ağır Ceza Mahkemesinde ticari amaçla uyuşturucu madde satın almaya teşebbüs etmek suçundan yargılanması olduğunu, bu suçtan beraat ettiğini, bu suçtan yargılanmasına neden olan ve kendisi hakkında iftirada bulunan ............... isimli şahıs hakkında iftira suçundan dava açılmasına rağmen AYİM tarafından davasının reddedildiğini, davanın reddinden sonra Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 17.03.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile ................ hakkında iftira suçundan mahkumiyet kararı verildiğini, kararın kesinleşmesinin çeşitli nedenlerle şu ana kadar mümkün olmadığını, ................’ün iftira suçundan mahkum olmasının, davacının suçsuz olduğunu ve ticari amaçla uyuşturucu madde satın almaya teşebbüs suçunu islemediğini kanıtladığını, bu durumun yargılamanın iadesi sebebi oluşturduğunu belirterek yargılamanın iadesi talebinin kabulüyle davanın reddi kararının kaldırılmasını ve işlemin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

 

Dosyaya 19 Eylül 2003 tarihinde dahil edilen belgeden Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 17.03.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararının 28 Temmuz 2003 tarihinde kesinleştiği görülmüştür. Davacı vekili Av. ................’in is bu davadan daha önce raportör olarak görev yapması nedeniyle AYİM 1.D.nin 07 EKİM 2003 tarih ve 2003/1082-869 Gensek. Esas sayılı kararıyla 1136 sayılı Avukatlık Yasası 38 nci maddesi uyarınca vekalet görevinin reddine karar verilmiştir.

 

Dosyanın incelenmesinde; davacı vekilinin, 23 Mart 1999 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; davacının ticari amaçla uyuşturucu madde satın almaya teşebbüs suçundan yargılandığı ve neticede beraat ettiğini, iftiraya maruz kaldığını, mahkemenin iftiradan suç duyurusunda bulunduğunu, bunun haricinde basit bir iki suçtan disiplin amirlerince ceza verildiğini, ayırma işleminin sebebi olan suçtan beraat ettiğini, dayanağı olmayan ayırma işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava ettiği; AYİM.1.D.nin 09 Ocak 2001 gün ve E.: 1999/363, K.: 2001/30 sayılı kararıyla davanın reddine karar verildiği ve <...genel durumu ve davranışları bakımından sicil belgelerinde meslek yaşamı boyunca tüm amirleri tarafından verilen menfi kanaatlerin dikkat çekici olduğu, mesleki yönden zayıf olduğu, sıkı takibinin gerektiği, müstakil görev verilemeyeceği biçiminde kanaatlerin belirtildiği görülmüştür. Davacının son rütbesinde iki kez şiddetli tevbih ve bir kez 7 gün oda hapsi ile tecziye edildiği, 5.10.1998 tarihinde ticari amaçla uyuşturucu madde satın almaya teşebbüs etmek suçundan Erciş Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıp neticede mahkumiyetine yeterli, şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat ettiği, fakat dava ve suç dosyalarının incelenmesinden ceza yargısı bakımından mahkumiyetine yeterli delil bulunmamasına rağmen, mevcut bilgi ve belgeler ile davacı sanık ve tanıkların ifadelerinin değerlendirilmesi sonucu davacı hakkında korucu başının bir gün önceden İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunması, davacının izinsiz garnizonu terk edip Çaldırana gitmesi, olay tarihinde 400 milyon TL. gibi büyük miktarda parasının yanında olması gibi hususlar dikkate alındığında, tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu değerlendirilmiştir.> gerekçesinin serdedildiği, davacının karar düzeltme talebinin AYİM.1.D.nin 01Mayis 2001 tarih ve 2001/513-591 E-K sayılı kararıyla reddedildiği görülmektedir.

 

Bilindiği gibi, yargılamanın iadesi nedenleri 1602 sayılı AYİM. Kanununun 64 ncü maddesinde tahdidi olarak belirtilmiştir.

 

Bu bakımdan yasada belirtilen nedenlerden başka bir nedenle yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz. 1602 sayılı Yasanın 64ncü maddesinde tek tek belirtilmiş olan yargılamanın iadesini mümkün kılan nedenler şunlardır.

 

a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebepte elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması;

 

b) Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da yargılamanın iadesini isteyen kimsenin, karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması;

 

c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesin hüküm halini alan bir kararla bozularak kalkması;

 

d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun, hükümle tahakkuk etmesi,

 

e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması;

 

f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler huzuru ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması;

 

g) Çekilmeye mecbur olan Başkan veya üyenin katılması ile karar verilmiş olması;

 

h) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar verilmesine sebep olabilecek bir madde yokken, aynı Daire veya diğer Daireler yahut Daireler Kurulu tarafından evvelki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması.

 

Davacının TSK.’nden çıkarılmasının sebebi olan ticari amaçla uyuşturucu madde satın almaya teşebbüs etmek suçunu işlemediği, davacıyı ihbar eden ............... isimli şahsın davacıya iftira attığı ve iftira suçunu işlediği Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 17.03.2003 tarih ve E.: 2002/186, K.: 2003/50 sayılı kararı ile kesinleşmiş bulunmaktadır.

 

Artık .................’ün davacıya iftira attığı Mahkeme kararı ile sabit olduğundan bu karar 1602 sayılı Kanunun 64/a maddesi hükmü gereğince bir yargılamanın iadesi nedeni oluşturmaktadır.

 

Bu açıklamalar ışığında dava konusuna dönüldüğünde, davacının mevcut disiplin cezaları ile sicil durumunun hakkında re’sen ayırma işleminin tesisine yeterli ve elverişli olmadığında asıl ayırma nedenini, hakkında Erciş Ağır Ceza Mahkemesinde ticari amaçla uyuşturucu madde satın almaya teşebbüs etmek suçundan açılmış bulunan davanın olduğunda kuşku bulunmamaktadır.

 

Davacının TSK.’nden çıkarılmasının sebebi olan ticari amaçla uyuşturucu madde satın almaya teşebbüs etmek suçunu işlemediği ile davacıyı ihbar eden .................. isimli şahsın davacıya iftira attığı ve iftira suçunu işlediği Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 17.03.2003 tarih ve E.:2002/186, K.:2003/50 sayılı kararı ile kesinleşmiş bulunması ve söz konusu ilamların kesin hüküm halini alması ile olay tarihinde davacıda bulunan paranın kaynağının aynı birlikte görevli bazı personelin kendi aralarında düzenledikleri Mark gününden kaynaklandığının mahkeme kararıyla tespit edilmiş olması neticesinde ayırma işleminin sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle TSK’ dan Ayırma İşleminin İPTALİNE, Davacının statü dışında geçirdiği sürelere ait özlük haklarının yasal faizi ile birlikte ÖDENMESINE, ...........................................

 

12 Kasım 2003 tarihinde Üye Top.Kur.Alb. Refik KUNT ile Üye Hv.Kur.Alb. O.Güngör KARAKUZU’ nun Karşı Oyları ve OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

 

KARŞI OY GEREKÇESİ

 

AYİM.1.D.nin 09 Ocak 2001 gün ve E.:1999/363, K.:2001/30 sayılı davanın reddine ilişkin kararda belirtilen gerekçelerle Yargılamanın Yenilenmesi isteminin reddine karar verilmesi gerektiği düşüncesinde olduğumuzdan aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmadık. (¤¤)

 

 

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube