Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
 

Şikâyetli avukat hakkında “… İcra Müdürlüğü’nün 2006/12 Esas sayılı dosyasında nafaka alacağını tahsil ve belge vermesine karşın tahsilâtı icra dosyasına bildirmeyerek Şikâyetçinin … İcra (Hukuk) Mahkemesi’nin 17.12.2008 gün ve 2008/97 Esas, 2008/186 Karar sayılı kararı ile 3 aya kadar hapsen tazyik cezası verilmesine ve Şikâyetlinin 3,5 saat kadar … Jandarma Karakolunda hürriyetinden mahrum bırakılmasına sebebiyet vererek Avukatlık Kanunu 34, 134, TBB Meslek Kuralları 3, 4 maddelere aykırı davrandığı iddiası ile resen açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat savunmalarında özetle; Kötü niyetli olsa nafaka alacağını tahsil ettiğine ilişkin 02.02.2009 günlü alacağı tahsil ettiğine ilişkin belgeyi Şikâyetçiye vermemesi gerektiğini, alacağı tahsil ettiğini iş yoğunluğu ve unutkanlık sonucu mahkemeye bildiremediğini, Şikâyetlinin Elmalı Jandarma Karakolunda alıkonulduğunu öğrenir öğrenmez Cumartesi olmasına karşın mahkemeye müracaatla yakalama kararını kaldırttığını, suçsuz olduğunu savunmuştur.

İncelenen dosya kapsamından Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2009 tarih ve 26754 sayılı olurları ile “… İcra Müdürlüğü’nün 2006/12 Esas sayılı dosyasında nafaka alacağını tahsil ve belge vermesine karşın tahsilâtı icra dosyasına bildirmeyerek Şikâyetçinin … İcra (Hukuk) Mahkemesi’nin 17.12.2008 gün ve 2008/97 Esas, 2008/186 Karar sayılı kararı ile 3 aya kadar hapsen tazyik cezası verilmesine ve Şikâyetlinin 3,5 sat kadar Elmalı Jandarma Karakolunda hürriyetinden mahrum bırakılmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2010 gün ve 1205 sayılı oluru ile “Şikâyetlinin … Jandarma Karakolunda alıkonulduğunu öğrenir öğrenmez mahkemeye müracaatla yakalama kararını kaldırttığını, iş yoğunluğuna dair savunmasının aksini kanıtlar delil olmadığı ve müştekinin de ödemeye ilişkin belgeyi dosyaya ibraz edebilmesinin mümkün olması karşısında Avukatlık Kanunu 59/1 maddesi ayarınca kovuşturma izni vermediği”, her ne kadar celp ve tetkik edilmemişse de şikâyetli avukatın savunmasında da anlaşıldığı üzere Şikâyetçinin Elmalı İcra (Hukuk) Mahkemesi’nin 17.12.2008 gün ve 2008/97 Esas, 2008/186 Karar sayılı kararı ile 3 aya kadar hapsen tazyik cezası ile cezalandırıldığı ve dosyasına müracaatla alacağın tahsil edildiğinin bildirilmediği, Şikâyetlinin 3,5 saat kadar … Jandarma Karakolunda hürriyetinden mahrum bırakılmasına sebebiyet verildiği tartışmasızdır.

Avukatlık Kanunu Madde. 34, “Avukatlar yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliği’nce kabul edilen Meslek Kuralları’na uymakla yükümlüdürler.”,

Avukatlık Kanunu Madde 134.  “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

TBB Meslek Kuralları Madde 3 “Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işini tam bir sadakatle yürütür.”

TBB Meslek Kuralları Madde 4 “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. Avukat özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.”

TBB Meslek Kuralları Madde 38 “Avukat kendisine teklif edilen işi gerekçe göstermeden de reddedebilir. Takdirine esas olan nedenleri açıklamak zorunda bırakılamaz.

Avukat zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez. Avukat davayı almaktan ve kovuşturmaktan çekinme hakkını müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullanmağa dikkat edecektir.”  hükümlerini amirdir.

Yukarıdaki hukuksal düzenleme karşısında iş yoğunluğu ve unutkanlık sonucu vazgeçme dilekçesi verilmediği yönündeki savunma kabul edilemez. Özellikle kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olacak eylem AİHS 5. Maddede güvence altına alınan “özgürlük” hakkı ile de bağdaşmaz. Avukat dikkatli ve özenli olmalı kişi özgürlüğünü kısıtlayacak ihmali davranışlardan özenle kaçınmalıdır.

Bu nedenlerle eylemin disiplin suçu oluşturduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulunca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli bulunmuş ve itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat G.U.’in itirazının reddi ile … Barosu Disiplin Kurulu’nun kınama cezası verilmesine ilişkin kararın ONANMASINA oybirliği ile karar verildi.           

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube