Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Şikâyetli avukat hakkında internet ortamında www.facebook.com adlı sitede iş edinme amaçlı yazılar yazdığı, iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturmasında Baro Disiplin Kurulunca eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Şikâyetli avukat tarafından soruşturma ve kovuşturma aşamalarında savunma verilmemiştir. Dosyanın incelenmesinde, … Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından şikâyetli avukat hakkında yayın yolu ile hakaret, büro dışında iş takibi ve reklâm yasağına aykırı faaliyet suçlamaları ile şikâyette bulunulduğu, aynı içerikte dilekçenin Cumhuriyet Başsavcılığına da verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Baro Başkanlığına gönderilen disiplin soruşturması açılması talepli evrakın aynı konu ile ilgili soruşturma ile birleştirildiği ve … Barosu Yönetim Kurulu tarafından yayın yolu ile hakaret suçlamaları yönünden kovuşturma açılmasına yer olmadığına, iş edinme yasağına aykırılık iddiası yönünden disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmiş, karar itiraza uğramayarak kesinleşmiştir. … Barosu Disiplin Kurulu internet sitesindeki yazıların mesleki bilgi aktarımı ve kamuoyu ile içtihat paylaşımı olduğu, Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırılık oluşturmadığı gerekçesi ile disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar vermiş, karara karşı şikâyetçi vekili tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz dilekçesinde hakaret suçlaması ile … Sulh Ceza Mahkemesinde 2012/395 Esas sayılı dava açıldığı belirtilerek kararın bozulmasına karar verilmesi talep edilmiştir. … Barosu Yönetim Kurulu tarafından yayın yolu ile hakaret suçlamasına ilişkin olarak disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verilmiş ve bu karar itiraz edilmeyerek kesinleştiğinden disiplin kovuşturmasına konu olmayan husus ile ilgili olarak karar verilmesi mümkün olmadığından Kurulumuzca sadece kovuşturma konusu “iş edinme yasağına aykırılık” eylemi yönünden değerlendirme yapılacaktır. Dosya içinde bulunan internet sayfası örneklerinden … Kentsel Dönüşüm Mağdurları 4 ve 5 Etap hak sahipleri tarafından oluşturulan tüm içeriği herkese açık facebook sayfasında şikâyetli avukat tarafından açmış olduğu davanın safahatının anlatılmasından sonra “Dava açabilirsiniz. Karar, bütün daire anlaşması yapmış arsa sahipleri açısından EMSAL teşkil ediyor. Beklemek istemeyenlere duyuru. Facebook sayfamda ayrıntılar var. Benden bilgi alabilirsiniz. TEL: 0……..” içerikli mesaj yayınladığı, aynı içeriği 31 Ekim – 05 Kasım 2011 tarihleri arasında 6 kez tekrarladığı anlaşılmıştır. Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 8. maddesi “Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir” ifadesine yer vermektedir. Şikâyetli avukatın eylemi bu madde uyarınca değerlendirildiğinde, içeriği herkese açık olan bir sitede konu ile ilgili emsal karardan bahis ile aynı durumda olanları dava açmaya yönlendirmek ve kendi iletişim bilgilerini yayınlama eylemi belirtilen Meslek Kuralına aykırılık oluşturduğundan eylem disiplin suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu kararında hukuki isabet görülmemiş, kararın kaldırılmasına, araştırılması gereken başkaca husus bulunmadığından şikâyetli avukatın eylemi Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 8. maddesine aykırı bulunarak uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir. Sonuç olarak, şikâyetçi vekilinin itirazının kabulü ile … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası verilmesine yer olmadığına” ilişkin kararının KALDIRILMASINA, Şikâyetli Avukat Z.K.’ın UYARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube