Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVALININ ABONELİĞİNİN NİTELİĞİNİN MESKEN YA DA İŞYERİ ABONESİ OLUP OLMADIĞININ KESİN OLARAK SAPTANMASI GEREĞİ - EKSİK İNCELEME İLE GÖREV HUSUSU HALLEDİLMEDEN KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY 
3.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013 / 15800 
Karar: 2014 / 201 
Karar Tarihi: 14.01.2014

ÖZET: Mahkemece; öncelikle davalının aboneliğinin niteliği, mesken ya da işyeri abonesi olup olmadığının kesin olarak saptanmasından sonra, eğer mesken abonesi ise, davacının TKHK`da tanımlanan tüketici tanımına uyduğu kabul edilip, davaya tüketici mahkemesinin bakması gerektiği gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi, aksi halde işin esası hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile görev hususu halledilmeden, işin esası hakkında karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

(4077 S. K. m. 1, 2, 23) (2004 S. K. m. 67)

Dava: Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 

Karar: Davacı vekili dilekçesinde, abone olan davalı aleyhine su borcunun tahsili amacı ile icra takibi yaptıklarını, davalının da bu takibe itirazda bulunduğunu beyan ederek, itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 

4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun <Amaç> başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra <Kapsam> başlıklı 2. maddesinde <Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar> hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. 

Tüketici ise, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. 

Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gereklidir. 

4822 sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı TKHK`nın 3.maddesinde tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlamıştır. Aynı yasanın 23. maddesinin 1.fıkrasında ise bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılacağı hükmü yer almıştır. 

Bu bağlamda somut olay değerlendirildiğinde; davaya konu edilen abone tipinin dosyadan tam olarak anlaşılamadığı, bu nedenle de, davacının TKHK`da belirtilen <tüketici> tanımına girip girmediğinin saptanamadığı anlaşılmıştır. 

Öyle ise mahkemece; bu ilkeler dikkate alınarak, öncelikle davalının aboneliğinin niteliği, mesken ya da işyeri abonesi olup olmadığının kesin olarak saptanmasından sonra, eğer mesken abonesi ise, davacının TKHK`da tanımlanan tüketici tanımına uyduğu kabul edilip, davaya tüketici mahkemesinin bakması gerektiği gözetilerek, görevsizlikkararı verilmesi, aksi halde işin esası hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile görev hususu halledilmeden, yazılı şekilde işin esası hakkında karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.01.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube