Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - HÜKÜM ALTINA ALINMAYAN ALACAĞIN TAHSİLİNE YÖNELİK AÇILMASININ GÖREVİ ETKİLEYEN OLGU OLMAMASI - DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDEDİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ - DOSYANIN GÖREVLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ

T.C YARGITAY 
6.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013 / 5814 
Karar: 2014 / 132 
Karar Tarihi: 14.01.2014

ÖZET: Dava 6100 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra … tarihinde asliye hukuk mahkemesinde açılmıştır. İşbu davanın daha önce …. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin … Karar sayılı dosyasında fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak kısmi dava olarak açılan davada bilirkişi marifeti ile belirlenip, hüküm altına alınmayan alacağın tahsiline yönelik olarak açılması, ilk davanın bağımsız bir dava olması karşısında mahkemenin görevini etkileyen bir olgu değildir. Bu durumda mahkemenin belirtilen yasal düzenleme gereği dava dilekçesini görev yönünden ret ederek görevsizlik kararı ile dosyayı görevli sulh hukuk mahkemesine göndermesi gerekirken, işin esasının incelenerek karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 4)

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacılar ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, kiralananın eski hale getirilmesi bedelinin tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile itirazın 22.570 TL asıl alacak ve 9.561.02 TL işlemiş faizi üzerinden iptaline ve takibin devamına karar verilmesi üzerine, hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK`nun Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevini düzenleyen 4. maddesinin 1/a bendi gereğince kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu`na göre ilamsız icra yolu ile tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar sulh hukuk mahkemesinin görevine girmektedir. Mülga 1086 Sayılı HUMK`dan farklı olarak bu düzenlemede miktar ayırımı yapılmaksızın tahliye, alacak, tazminat, kiracılık sıfatının tespiti gibi tüm kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri sulh hukuk mahkemesi olarak gösterilmiştir. Davadaki uyuşmazlık da, davalının 1.8.2003 tarihli kira sözleşmesi gereğince kiralananın eski hale getirilmesine yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve takibin devamı istemine ilişkin olup, dava 6100 Sayılı HMK`nun yürürlüğe girmesinden sonra 29.5.2012 tarihinde asliye hukuk mahkemesinde açılmıştır. İşbu davanın daha önce İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2010/594 Esas 2011/73 Karar sayılı dosyasında fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak kısmi dava olarak açılan davada bilirkişi marifeti ile belirlenip, hüküm altına alınmayan alacağın tahsiline yönelik olarak açılması, ilk davanın bağımsız bir dava olması karşısında mahkemenin görevini etkileyen bir olgu değildir. Bu durumda mahkemenin yukarıda belirtilen yasal düzenleme gereği dava dilekçesini görev yönünden ret ederek görevsizlik kararı ile dosyayı görevli sulh hukuk mahkemesine göndermesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacı ve davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 14.01.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube