Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Şikâyetli avukat hakkında, müvekkilleri adına hareketle, Doç.Dr. İ.E.’ya gönderdiği ihtarnameye şikâyetçi avukatlar tarafından cevap verildikten sonra, şikâyetli avukatın Doç.Dr. İ.E. hakkında, … Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunduğu, bu aşamada kendisini bürosuna davet ederek “bu avukatları nerden buldunuz, onların bürosu uzakta, zaten benim konuyla ilgili kitaplarım var, dava soruşturma aşamasında iken … Hastanesi ile görüşerek müvekkilim EÖve karısı AÖ için bir şeyler yapın kovuşturma sürecine geçmesin dava uzamasın” dediği iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturmasında Baro Disiplin Kurulunca eylem sabit görülmüş ve disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat savunmasında, müvekkilinin eşini ameliyat eden doktoru savcılığa şikâyet ettikten sonra, ayrıca ihtarname gönderdiğini, bu ihtarnameye doktorun vekili olan şikâyetçilerin de ihtarname ile cevap verdiklerini, daha sonra doktorun kendisini arayarak görüşmek üzere randevu istediği için görüşmeyi kabul ettiğini, görüşme yapıldığı tarihte şikâyetçilerin gönderdiği ihtarnamede doktorun vekili olarak görülmelerinin mutlak anlam ifade etmediğini, onların görüşme sonrasında Temmuz ayında dosyaya doktorun avukatı olarak vekâlet koyduklarını, görüşme esnasında “bu avukatları nereden buldunuz, onların bürosu uzakta” cümleleri ile ilgili olarak da şikâyetçi avukatları tanıdığını söylediğini,               

Şikayetin asılsız olduğunu, doktor ile yaptığı görüşmenin kendi talebi ve isteğiyle olmadığını, doktorun randevu isteyerek görüşme talebinde bulunduğunu, bildirmiştir.

Baro Disiplin Kurulu, şikâyetli avukatın eylemini sabit görerek Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3, 4 ve 31/1 maddelerine aykırı bularak uyarma cezası tayin etmiş, karara şikâyetli avukat tarafından itiraz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, soruşturma aşamasında raportör üye tarafından 26.05.2010 tarihinde ifadesine başvurulan ve şikayetçilerin müvekkili olan İE’nın, şikayetli avukata telefon ederek kendisinden randevu alıp görüşmeye gittiğini söylediği,  Baro Yönetim Kurulunca, İE’nın ifadesinde şikayetli avukat ile randevu alıp görüştüğüne dair ifadesinden şikayetli avukatın meslek ilke ve kurallarına aykırı davranışı tespit edilmemiş olduğundan hakkında “Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına” ilişkin karar verildiği,

Bu karara şikâyetçi avukatların itirazı üzerine Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 31/1 maddesine göre “Avukat, hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilir” şeklindeki düzenlemeye göre, müvekkillerinin kendilerinden habersiz görüşme yapması, vekil/müvekkil arasındaki ilişkiyi ilgilendirdiği ve şikâyetli avukatın ancak şikâyetçiler ile görüşmesi gerektiğinden Baro Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 34, 134 maddeleri ile Meslek Kurallarının 3, 4 ve 31/1 maddelerine göre değerlendirme yapılarak disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmek üzere dosyanın barosuna gönderilmesine karar verildiği,

Baro Disiplin Kurulunca şikâyetli avukatın, şikâyetçi avukatların müvekkili ile yaptığı görüşmenin Türkiye Barolar Birliği Meslek kurallarının 3, 4 ve 31/1.maddesine aykırı olduğunu kabulle uyarma cezası tayin ettiği,

Dosyadaki tanık anlatımları ile şikâyetçilerin müvekkili olan Doç. Dr. İ.E’nın ifadelerinden, şikâyetli avukatın şikâyetçilerin müvekkili Doç. Dr. İ.E’nın şikâyetçilerin müvekkili olduğunu bildiği ve şikâyetçilerin müvekkili ile bürosunda görüşme yaptığı, anlaşılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 31.maddesine göreAvukat hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilir.

(Hasmının avukatı yok ise) avukatın hasımla teması zorunlu sınırlar içinde kalır. Hasım tarafla her temasından sonra avukat müvekkiline bilgi verir.”

Şikâyetli avukatın eylemi Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 31/1.maddesine aykırı olmakla eylem disiplin suçunu oluşturduğundan, Baro Disiplin Kurulunun eylemin disiplin suçunu oluşturduğuna ilişkin değerlendirmesinde ve takdir ettiği uyarma cezasında hukuki isabetsizlik görülmemiş, kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, Şikâyetli avukatın itirazının reddi ile … Barosu Disiplin Kurulunun “Uyarma cezası verilmesine” ilişkin kararının ONANMASINA oybirliği ile karar verildi.

Şikâyetli avukatın, şikâyetçi avukatların müvekkili ile yaptığı görüşmenin Türkiye Barolar Birliği Meslek kurallarınına göre aykırı olduğu
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube