Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HIRSIZLIK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ KARARI


T.C YARGITAY
11.Ceza Dairesi
Esas: 2013 / 11040
Karar: 2014 / 6978
Karar Tarihi: 10.04.2014

HIRSIZLIK SUÇU - DENEME SÜRESİ İÇİNDE YENİDEN SUÇ İŞLEYEN SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASI - KARARDA HÜKMOLUNAN VEKALET ÜCRETİNİN MAHSUP EDİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - KARARIN DÜZELTİLEREK ONANMASI

 

 

ÖZET: Somut olayda; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildikten sonra, deneme süresi içinde yeniden suç işleyen sanık hakkında … tarihinde açıklanan hükümde, kendisini vekil ile temsil ettiren katılan lehine karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`ne göre … lira vekalet ücretinin sanıktan alınmasına karar verilirken, … tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararda hükmolunan… lira vekalet ücretinin mahsup edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.


(5271 S. K. m. 223, 231, 325) (YCGK. 19.02.2008 T. 2006/6-346 E. 2008/25 K.)

Dava ve Karar: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, mahkumiyet kararı olmadığı gibi, davayı esastan sonuçlandıran bir hüküm de değildir. Ceza Genel Kurulu’nun 19.02.2008 gün ve 6-346-25 sayılı kararında belirtildiği gibi, bu karar <koşullu bir düşme kararı> niteliğinde olup, CMK’nun 231. maddesinin 10 ve 11. fıkraları uyarınca, denetim süresi içinde kasten yeni bir suçun işlenmemesi ve yükümlülüklere uygun davranılması halinde, kamu davası aynı Yasanın 223. maddesi uyarınca düşürülecek, aksi halde ise açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanacaktır. CMK’nun 325. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde vekalet ücretini de kapsayan yargılama giderlerinin sanığa yükleneceğine ilişkin kural, istisnai bir düzenlemedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, yasa gereği vekalet ücretine hükmedilmiş ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değiştikten sonra hükmün açıklanması gerekmişse, bu tarihte yürürlükte bulunan tarifedeki miktardan, ilk kararla verilen miktar mahsup edildikten sonra aradaki farka hükmedilecektir. Aksi halde sanığa, bir davada iki kez vekalet ücreti yüklenmiş olunacaktır.

Somut olayda; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildikten sonra, deneme süresi içinde yeniden suç işleyen sanık hakkında 29.11.2012 tarihinde açıklanan hükümde, kendisini vekil ile temsil ettiren katılan lehine karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`ne göre 1.200,00 lira vekalet ücretinin sanıktan alınmasına karar verilirken, 22.12.2009 tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararda hükmolunan 575,00 lira vekalet ücretinin mahsup edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Sonuç: Yasaya aykırı; sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan hüküm fıkrasının 7. bendinden <1.200,00 TL maktu vekalet ücretinin> ibaresi çıkartılıp <1.200,00 TL maktu vekalet ücretinden ilk kararda hükmedilen 575,00 TL vekalet ücreti mahsup edilerek, 625 TL vekalet ücretinin> yazılmak suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 10.04.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube