Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

C YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 1380 Karar: 2013 / 9600 Karar Tarihi: 14.03.2013

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/images/yuksekMahkemeLogo/yargitayLogo.png

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013 / 1380 
Karar: 2013 / 9600 
Karar Tarihi: 14.03.2013

İHALENİN FESHİ İSTEMİ - TEBLİGAT YAPILABİLMESİ İÇİN MUHATABA DAHA ÖNCE AYNI ADRESTE USULÜNE UYGUN BİR TEBLİGAT YAPILMASI GEREĞİ - ŞİKAYETİN KABULÜYLE İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ

 

           
 
 
   
   
   
 
                   

ÖZET: Tebligat Kanunu`nun ilgili maddesine göre tebligat yapılabilmesi için muhataba daha önce aynı adreste usulüne uygun bir tebligat yapılması gerekir. Somut olayda borçluya satış ilanı tebliğ edilen adrese icra takip dosyasında daha önce usulüne uygun yapılmış bir tebligat bulunmadığından aynı adrese Tebligatla TK.nun ilgili maddesine göre yapılan satış ilanı tebliğ işlemi usulsüzdür. İİK.nun ilgili maddesi uyarınca borçluya satış ilanı tebliğ zorunlu olup tebligat yapılmaması ya da tebliğ işleminin usulsüz olması başlı başına ihalenin feshi sebebidir. O halde mahkemece şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir.


Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Neşe Yüksel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 6099 Sayılı Kanunu`nun 9. maddesiyle değişik 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 35. maddesine göre tebligat yapılabilmesi için muhataba daha önce aynı adreste usulüne uygun bir tebligat yapılması gerekir. Somut olayda borçluya satış ilanı tebliğ edilen adrese icra takip dosyasında daha önce usulüne uygun yapılmış bir tebligat bulunmadığından aynı adrese 7201 Sayılı Tebligatla TK.nun 35.maddesine göre yapılan satış ilanı tebliğ işlemi usulsüzdür.

İİK.nun 127. maddesi uyarınca borçluya satış ilanı tebliğ zorunlu olup tebligat yapılmaması ya da tebliğ işleminin usulsüz olması başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

O halde mahkemece şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir.


Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.03.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube