Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ZİMMET SUÇU HAKKINDA YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14352

K. 2014/1062

T. 30.1.2014

• ZİMMET ( Ön İnceleme Raporunda Belirtilen Bir Kısım Harcama Belgelerinde Ödeme Yapılan Kişilerin İmzalarının Bulunmadığı - Eylemin Zimmet Suçunu Oluşturabileceği/Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Usulsüz Evrak Koyarak Harcama Göstermek/Zimmet Suçunu Oluşturabileceği - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )

• USULSÜZ EVRAK KONULARAK HARCAMA GÖSTERMEK ( Usulsüz Evrak Koyarak Harcama Göstermek/Zimmet Suçunu Oluşturabileceği - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI ( Ön İnceleme Raporunda Belirtilen Bir Kısım Harcama Belgelerinde Ödeme Yapılan Kişilerin İmzalarının Bulunmadığı - Eylemin Zimmet Suçunu Oluşturabileceği/Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )

5237/m.247

5235/m.12

ÖZET : Sanığın görev yaptığı yıllar itibariyle fazladan ödeme yaptığı iddiasına ilişkin olarak ön inceleme raporunda belirtilen bir kısım harcama belgelerinde ödeme yapılan kişilerin imzalarının bulunmadığı, usulsüz evrak konularak toplam harcama gösterildiği şeklindeki atılı eylemlerinin zimmet suçunu oluşturabileceği anlaşılmakla delillerin takdir ve tartışması ile davaya bakma görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;

Muhtar olan sanığın görevi kötüye kullanma suçundan yargılandığı davada müdahil sıfatını alabilecek surette doğrudan zarar görmesi söz konusu olmayan ve 442 sayılı Köy Kanununun 33/b maddesi uyarınca köy derneğince atanmayan, köy tüzel kişiliğini de temsile yetkili bulunmayan müştekilerin usulsüz olarak müdahilliğine karar verilmesi hükmü temyiz hakkı vermeyeceğinden, vekillerinin temyiz talebinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK`nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, incelemenin O yer C.Savcısının temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Ön inceleme raporunda belirtilen ve 3628 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince soruşturma izni gerektirmeyen zimmet suçunu oluşturma ihtimali bulunan köy muhtarının temsil ağırlama gideri adı altında harcama yetkisi bulunmadığı halde 9.641,78 TL hediye ve yemek harcaması yapılması, 2009 yılı 8. ayında köyde hiçbir iş için gerekli olmayan 140 torba çimento parasının bir işyerine yatırılıp çimentoların aynı işyerine emanet olarak bırakılması, köy bekçileri H.A.`ya 300 TL ve A. R. A.`a 200 TL ödenmediği halde ödenmiş gibi evrak düzenlenmesi şeklindeki eylemler nedeniyle mahallinde işlem yapılması mümkün görülmüştür.

Sanığın görev yaptığı yıllar itibariyle 8.974,45 TL fazladan ödeme yaptığı iddiasına ilişkin olarak ön inceleme raporunda belirtilen bir kısım harcama belgelerinde ödeme yapılan kişilerin imzalarının bulunmadığı, usulsüz evrak konularak toplam 3.194,68 TL harcama gösterildiği şeklindeki atılı eylemlerinin TCK`nın 247. maddesinde düzenlenen zimmet suçunu oluşturabileceği anlaşılmakla delillerin takdir ve tartışması ile davaya bakma görevinin 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, O yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, esası incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube