Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İCRA İNKAR TAZMİNATI - DAVALILARIN TÜKETİCİ OLMADIĞI

 T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2006/14957
Karar: 2007/2333
Karar Tarihi: 21.02.2007
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İCRA İNKAR TAZMİNATI - DAVALILARIN TÜKETİCİ OLMADIĞI - KULLANILAN TARIM KREDİSİNİN TÜKETİCİ KREDİSİ OLMADIĞI - UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BULUNMADIĞI - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Davalılar kanunda tanımı yapılan tüketici kapsamında değildir. Ayrıca kullanılan tarım kredisi de tüketici kredisi olarak kabul edilemez. Buna göre uyuşmazlık tüketicinin korunması hakkında kanunla ilgili bulunmadığından uyuşmazlığın çözümü Tüketici Mahkemesi görevinde değildir. Bu nedenle görevsizlik kararı verilmesi gerekir.
Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı, tarımsal kredi sözleşmesinden doğan borçlarını ödemeyen davalılar hakkında yaptıkları icra takibine itiraz ettiklerinden itirazın iptali ile %40 inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.
1- 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı yasanın amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde <Bu kanunun birinci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar> hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde tüketici bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. Aynı yasanın 10. maddesinde tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek almacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Şeklinde tanımlanmıştır.
Davalılar yukarıda tanımı yapılan tüketici tanımı kapsamında olmadığı gibi kullanılan tarımsal kredi sözleşmesini 4077 sayılı yasanın 10. maddesi kapsamında tüketici kredisi olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu durumda taraflar arasında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında uyuşmazlık bulunmadığından davaya bakmak Tüketici Mahkemesinin görevi olmayıp taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
2- Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazların incelenmesine gerek görülmemiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın 1 numaralı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA; 2 numaralı bentte gösterilen nedenle diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davalıya iadesine, 21.02.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube