Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4910

K. 2012/6946

T. 26.11.2012

• SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şikayet Olunanın Şikayetçinin Takibi Öncesinde Açtığı İtirazın İptali Davasına Dayalı Olarak Sıra Cetvelinde Satış Bedelinde Pay Almasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Şikayetin Reddedileceği )

• HACZE İŞTİRAK ( İlk Haciz İlamsız Bir Takibe Dayanıyorsa Takip Talebinden Önce Açılmış Bir Dava Üzerine Alınan İlama Dayalı Alacaklı Satılan Malın Tutarı Vezneye Girinceye Kadar İştirak Edebileceği )

• İLK HACZİN İLAMSIZ TAKİP OLUŞU ( Takip Talebinden Önce Açılmış Bir Dava Üzerine Alınan İlama Dayalı Alacaklı Satılan Malın Tutarı Vezneye Girinceye Kadar Aynı Derecede Hacze İştirak Edebileceği )

ÖZET : Şikayet, sıra cetvelindeki paylaşıma ilişkindir. İlk haciz ilamsız bir takibe dayanıyorsa takip talebinden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama dayalı alacaklı, satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilir. Somut olayda, şikayet olunanın, şikayetçinin takibi öncesinde açtığı itirazın iptali davasına dayalı olarak, sıra cetvelinde satış bedelinden pay almasında hukuka aykırılık bulunmamasına göre şikayetin reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi vekili, ilk haczin konulduğu ve müvekkilinin alacaklı olduğu Eskişehir 8. İcra Müdürlüğü`nün 2010/7219 Esas sayılı dosyasında düzenlenen 24.02.2012 tarihli sıra cetvelinde, satış bedelinin ilk sırada haciz uygulanan müvekkilinin takip dosyası olan 2010/7219 Esas, Battalgazi Vergi Dairesi`nin 4683 ve İzmir 14. İcra Müdürlüğü`nün 2008/1119 Esas sayılı dosyaları arasında alacakları oranında garameten paylaştırılması yoluna gidildiğini, oysa kalan paradan sıra cetvelinde ipotek alacaklısından sonra ilk sırada bulunan müvekkilinin alacaklısı olduğu dosyaya borç miktarı oranında pay ayrılarak, sıra cetveli düzenlenmesi gerektiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve şikayet etmiştir.

Şikayet olunan vekili, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taşınmazın üzerine şikayetçi tarafından 16.12.2010 tarihinde, şikayet olunan tarafından 21.03.2011 tarihinde haciz şerhi konulduğu, şikayet olunanın takibinin ilamsız takip olduğu anlaşıldığından İİK`nın 100. maddesi gereğince şikayetin haklı olduğu gerekçesiyle şikayetin kabulü ile, sıra cetvelinde İzmir 14. İcra Müdürlüğü`nün 2008/1119 Esas sayılı dosyasında şikayetçi alacaklı ile ilk sırada hacze iştirakine dair sıra cetvelinin düzenlenmesine dair işlemin iptaline, sıra cetvelinin bu şekilde düzeltilmesine karar verilmiştir.

Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.

Şikayet, sıra cetvelindeki paylaşıma ilişkindir. İİK`nın 100/2. maddesi gereğince ilk haciz ilamsız bir takibe dayanıyorsa takip talebinden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama dayalı alacaklı, satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilir. Somut olayda, anılan yasal düzenleme karşısında şikayet olunanın, şikayetçinin 14.12.2010 tarihli takibi öncesinde 05.05.2009 tarihinde açtığı itirazın iptali davasına dayalı olarak, sıra cetvelinde satış bedelinden pay almasında hukuka aykırılık bulunmamasına göre şikayetin reddi yerine, kabulü doğru olmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün, şikayet olunan yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.11.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube