Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/8308

K. 2011/26324

T. 5.12.2011

• BANKADAKİ MEVDUATIN HACZİ (Doğrudan İ.İ.K Md. 78 Anlamında Haciz Yazısı Gönderildiği - Haciz Yazısının İcra Dairesinde Yazıldığı Tarihte Haciz Tamamlanmış Olacağından 3. Kişi Durumundaki Bankanın Haciz Yazısına Karşı İstihkak İddiası Niteliğinde Olduğu)

• İSTİHKAK İDDİASI (Bankadaki Mevduatın Haczi - Doğrudan İ.İ.K Md. 78 Anlamında Haciz Yazısı Gönderildiği/Haciz Yazısının İcra Dairesinde Yazıldığı Tarihte Haciz Tamamlanmış Olacağından 3. Kişi Durumundaki Bankanın Haciz Yazısına Karşı İstihkak İddiası Niteliğinde Olduğu)

• HACİZ YAZISININ İCRA DAİRESİNDE YAZILDIĞI TARİHTE HACİZ TAMAMLANMIŞ OLACAĞI (Bankadaki Mevduatın Haczi - 3. Kişi Durumundaki Bankanın Haciz Yazısına Karşı İstihkak İddiası Niteliğinde Olduğu)

ÖZET : Somut olayda icra dairesinin borçlunun bankadaki mevduatının haczi için doğrudan İ.İ.K Md. 78 anlamında haciz yazısı gönderdiği tespit edilmiştir. Haciz yazısının icra dairesinde yazıldığı tarihte haciz tamamlanmış olacağından 3. kişi durumundaki bankanın haciz yazısına karşı (mevduat üzerinde rehin ve hapis hakkının olduğunu ileri sürmesi) (istihkak iddiası) niteliğindedir. Bu durumda icra müdürünün İİK`nun 99. maddesindeki kurallara göre işlem yapması gerekirken paranın bankadan istenmesi yasaya aykırıdır. O halde, bu aşamada icra müdürlüğünce İİK.nun 99. maddeye göre işlem yapılmaksızın bankadan haczedilen paranın istenmesi doğru değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Borçlunun 3 kişi Bankadaki alacağı- mevduatı İ.İ.K.`nun 106/2.maddesi gereğince menkul hükmündedir. Bu nedenle bankadaki mevduatın haczi menkul haczi gibi icra müdürlüğünce Bankaya yazılacak yazı ile de haczedilebilir (H.G.K. 1.12.1999 tarih 1999/12-1003/1017 sayılı kararı). İ.İ.K.`nun 88.maddesinin üst başlığında da açıkça belirtildiği gibi bankaya haciz ihbarnamesi gönderilmesi bankadaki mevduatın borçluya ödenmesini önleyen muhafaza tedbiridir. Bu nedenle mevduatın haczi için haciz yazısı dışında bankaya ayrıca İ.İ.K.`nun 89.maddesi gereğince haciz ihbarnamesi tebliği şart değilse de mevduatın 3.kişi nezdinde alacak niteliğini de arz etmesi sebebi ile sözü edilen madde doğrultusunda haciz ihbarnamesi gönderilmesi sureti ile haczedilmesine de yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu işlem yapıldığı taktirde İ.İ.K.`nun 89 ve bunu izleyen maddelerindeki hukuki sonuçlar doğar. İ.İ.K.`nun 89.maddesindeki koşulları taşımayan haciz yazısı gönderilmesi halinde ise anılan maddedeki sonuçlar doğmaz ve borç bankanın zimmetinde sayılmaz.

Somut olayda icra dairesinin borçlunun bankadaki mevduatının haczi için doğrudan İ.İ.K Md. 78 anlamında haciz yazısı gönderdiği tespit edilmiştir. Haciz yazısının icra dairesinde yazıldığı tarihte haciz tamamlanmış olacağından 3. kişi durumundaki bankanın haciz yazısına karşı (mevduat üzerinde rehin ve hapis hakkının olduğunu ileri sürmesi) (istihkak iddiası) niteliğindedir. Bu durumda icra müdürünün İİK`nun 99. maddesindeki kurallara göre işlem yapması gerekirken paranın bankadan istenmesi yasaya aykırıdır. O halde, bu aşamada icra müdürlüğünce İİK.nun 99. maddeye göre işlem yapılmaksızın bankadan haczedilen paranın istenmesi doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube