Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/8914

K. 2011/26720

T. 6.12.2011

• HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİNİ İSTEMİ ( Mahkemece İ.İ.K.nun 358. Md.sindeki Şartların Somut Olayda Oluşup Oluşmadığı İncelenerek Şikayet Konusu Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)

• ŞİKAYET ( Hakkında Herhangi Bir Karar Verilmeden Şikayetçi 3. Kişinin Talebi İle İ.İ.K.nun 106.ve 110. Md. leri Uyarınca Bir Karar Verilemeyeceğinden Bahisle Şikayetin Reddine Dair Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Haciz İhbarnamesinin İptali İstemi)

• MENKUL HACZİ ( İ.İ.K.nun 106. ve 110. Md. Uyarınca Düştüğü İddiasıyla Haciz İhbarnamesinin İptali İstemi - Mahkemece İ.İ.K.nun 358. Md.sindeki Şartların Somut Olayda Oluşup Oluşmadığı İncelenerek Şikayet Konusu Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)

ÖZET : Alacaklının menkuller üzerindeki haczinin İ.İ.K.nun 106.ve 110. maddeleri uyarınca düştüğünü, bu sebeple hacizli menkullerin icraya teslimine dair muhtıranın ve sonrasında bu menkuller icraya teslim etmemiz sebebiyle İ.İ.K.nun 358. maddesi uyarınca Yapı Kredi Bankası Anadolu yakası şubesindeki hesaba gönderilen İ.İ.K.nun 89/1 maddesine göre düzenlenen haciz ihbarnamesinin iptalini istemektedir. Mahkemece İ.İ.K.nun 358. maddesindeki şartların somut olayda oluşup oluşmadığı incelenerek şikayet konusu hakkında bir karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle şikayet hakkında herhangi bir karar verilmeden, şikayetçi üçüncü kişinin talebi ile İ.İ.K.nun 106.ve 110. maddeleri uyarınca bir karar verilemeyeceğinden bahisle şikayetin reddine dair karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi üçüncü kişi, icra mahkemesinden, alacaklı şirket tarafından başlatılan Bakırköy 9. İcra Müdürlüğünün 2005/96 ve 2005/95 esas sayılı dosyalarından haczedilen menkullere dair olarak İstanbul 14. Ticaret Mahkemesi`nin 2005/438 D:İş, sayılı dosyasından verilen ihtiyati tedbir kararıyla yediemin değişikliğine gidilerek yediemin sıfatıyla malları teslim aldıklarını, alacaklının menkuller üzerindeki haczinin İ.İ.K.nun 106.ve 110. maddeleri uyarınca düştüğünü, bu sebeple hacizli menkullerin icraya teslimine dair 3.5.2010 tarihli muhtıranın ve sonrasında bu menkuller icraya teslim etmemiz sebebiyle İ.İ.K.nun 358. maddesi uyarınca Yapı Kredi Bankası Anadolu yakası şubesindeki hesaba gönderilen İ.İ.K.nun 89/1 maddesine göre düzenlenen haciz ihbarnamesinin iptalini istemektedir.

Mahkemece İ.İ.K.nun 358. maddesindeki şartların somut olayda oluşup oluşmadığı incelenerek şikayet konusu hakkında bir karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle şikayet hakkında herhangi bir karar verilmeden, şikayetçi üçüncü kişinin talebi ile İ.İ.K.nun 106. ve 110. maddeleri uyarınca bir karar verilemeyeceğinden bahisle şikayetin reddine dair karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA), 06.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube