Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1121

K. 2013/1648

T. 18.3.2013

• SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Mahkemece, Birden Fazla Şikayet Olunan Bulunduğunun Gözetileceği - Yargılama Giderleri Ve Vekalet Ücretinin Hangi Şikayet Olunandan ve Hangi Gerekçeyle Tahsiline Hükmedildiğinin Gerekçede Açıklanması Gerektiği )

• VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Hangi Şikayet Olunandan ve Hangi Gerekçeyle Tahsili Açıklanmayarak "Davalıdan Alınmasına" Şeklinde Yerel Mahkemece Karar Verilmesinin İnfazda Tereddüte Mahal Verecek Mahiyette Olduğu/Sıra Cetveli )

• İNFAZDA TEREDDÜTE MAHAL VERİLMEMESİ ( Hangi Şikayet Olunandan ve Hangi Gerekçeyle Tahsili Açıklanmayarak "Davalıdan Alınmasına" Şeklinde Yerel Mahkemece Karar Verilmesinin İnfazda Tereddüte Mahal Verecek Mahiyette Olduğunun Kabulü )

ÖZET : Sıra cetvelinin iptali istemine ilişkin davada, sıra cetvelindeki sıra şikayet konusu yapılmıştır.Mahkemece, birden fazla şikayet olunan bulunduğu gözetilerek, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karar tarihinde yürürlükte bulunan 1086 Sayılı Kanun 417 ve 419. ( HMK`nın 326. ) M. uyarınca hangi şikayet olunandan ve hangi gerekçeyle tahsiline hükmedildiğinin gerekçede açıklaması suretiyle hüküm altına alınması gerekir. Mahkemenin, "davalıdan alınmasına" şeklinde karar verilmesi, infazda tereddüt doğuracağından, hükmün bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan Konya Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü ile SSK İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi vekili, taşınmazların satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde 1. sıraya alınan alacaklının haciz tarihinin, “tapu kaydı” olarak gösterildiğini, oysa ilk haczin, 24.04.2002 tarihli olduğunu ve 09.07.2004 tarihinde 2. kez haciz konulduğunu, müvekkilinin ihbar ve kıdem tazminatı alacağına ilişkin ilama dayalı takibin dayandığı davanın tarihinin, 14.03.2003 yani daha önce olduğunu, alacaklarının, İİK`nın 206. maddesi uyarınca öncelik hakkı taşıdığını, paylaşım konusu bedelin öncelikle kendilerine ödenmesi ve müvekkilinin alacağından arta kalacak paranın sigorta ve vergi daireleri arasında garameten paylaştırılmasının gerektiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve şikayet etmiştir.

Şikayet olunan Vergi Dairesi ve SGK Başkanlığı vekilleri, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece şikayetin reddine dair verilen kararın Yargıtay 19. Hukuk Dairesi`nin 12.11.2009 tarih ve 9298 Esas, 10431 Karar sayılı ilamıyla, alacaklı Adnan Ç.`in haczinin ayakta olup olmadığının İİK`nın 106 ve 110. maddeleri uyarınca incelenmesi gerektiği belirtilerek bozulması üzerine, bozmaya uyularak, derece kararında İstanbul 13. İcra Müdürlüğü`nün 2002/7936 Esas sayılı dosyasında alacaklı bulunan Adnan Ç.`in alacağına 1. sırada yer verildiği, ancak anılan dosyada taşınmazın, 15.07.2004 tarihinde haczedildiği, alacaklı tarafından ilk satışın, 15.06.2006 tarihinde talep edildiği, talebin reddedildiği ve alacaklı tarafından icra dosyasına satış avansı olarak herhangi bir giderin ödenmediği, 11.07.2007 tarihinde satış talep edildiği, ancak bu arada İİK`nın 106 ve 110. maddeleri gereği haczin düştüğü, zira alacaklının satış talebinde bulunmakla yetinmeyip, İİK`nın 59. maddesi gereği satış giderlerini de icra dosyasına depo etmesi gerektiği, bu alacağa birinci sırada yer verilemeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile 04.04.2008 tarihli müdürlük kararının kaldırılmasına, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Kararı, şikayet olunan Konya Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü ile SSK İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü vekilleri temyiz etmiştir.

1 ) Dosyadaki yazılara, İcra Mahkemesince uyulan bozma ilamı doğrultusunda inceleme yapılıp karar verilmiş olmasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, mümeyyiz vekillerinin diğer temyiz itirazları yerinde değildir.

2 ) Şikayet, sıra cetvelindeki sıraya ilişkindir. Mahkemece, birden fazla şikayet olunan bulunduğu gözetilerek, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karar tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK`nın 417 ve 419. ( HMK`nın 326. ) maddesi uyarınca hangi şikayet olunandan ve hangi gerekçeyle tahsiline hükmedildiğinin gerekçede açıklaması suretiyle hüküm altına alınması gerekirken, "davalıdan alınmasına" şeklinde karar verilmesi, infazda tereddüt doğuracağından, HUMK`nın 388 /son ( HMK`nın 297/2. ) madde hükmüne aykırı olup, hükmün nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle mümeyyiz vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayet olunan Konya Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü ile SSK İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü yararına BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube