Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/12447

K. 2013/20115

T. 30.5.2013

• TAŞINMAZ SATIŞININ HACİZDEN İTİBAREN İKİ SENE SONRA TALEP EDİLMESİ ( Haciz Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Değişiklik Öncesi 2004 S.K. Md.106`da Satış İsteme Süresi 2 Yıl Olduğu/Alacaklının Satış Talebinin Avansın Yatırıldığı Tarih Olduğu - İhalenin Feshi Gerektiği )

• İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacaklının Satış Talebinin Buna İlişkin Avansın Yatırıldığı Tarihte Yapılmış Sayılacağı/Haciz Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Hükme Göre Gayrimenkullerde Satış İsteme Süresi 2 Sene Olduğu - Sürenin Geçirildiği/Geçerli Haciz Olmadığından Feshine Karar Verileceği )

• SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN GEÇMESİ ( Geçerli Bir Haciz Olmaksızın Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği - İcra Müdürünün Süre Geçmesine Rağmen Satış Talebini Kabul Etmesi Bu Hususun Kamu Düzeninden Oluşu Nedeniyle Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )

• SATIŞ TALEBİ ( Avansın Yatırıldığı Tarihte Yapılmış Sayılacağı/İcra Müdürünün Satış Talebinin Yasal Süreler İçinde Yapılıp Yapılmadığını Re`sen Gözeteceği - Satış Talebi Bu Sürelerden Sonra İse Talebi Reddetmesi Gerektiği/Süre Geçmesine Rağmen Talep Kabul Edilirse İşlemin Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )

• HACZİN GEÇERSİZ OLMASI ( Haciz Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Hükme Göre Gayrimenkullerde Satış İsteme Süresinin 2 Yıl Olduğu - Alacaklının Bu Süreden Sonra Satış İstediği/Geçerli Bir Haciz Olmadan Yapılan İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )

ÖZET : Alacaklının, haczedilen mal taşınır ise hacizden itibaren bir sene, taşınmaz ise hacizden itibaren iki sene içinde satılmasını isteyebileceği, yasal süresi içinde malın satılması istenmez veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haczin kalkacağı öngörülmüştür. İcra müdürü, satış talebinin, bu süreler içinde olup olmadığını re’sen gözetmeli, satış talebi, bu sürelerden sonra ise, talebi reddetmelidir. Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün satış talebini kabul etmesi, bu hususun kamu düzeninden oluşu nedeniyle süresiz şikayete tabidir. Haciz tarihi itibari ile yürürlükte bulunan İİK`nun değişiklik öncesi 106. maddesine göre gayrimenkullerde satış isteme süresi 2 yıldır. Alacaklının satış talebi, buna ilişkin avansın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır. Geçerli bir haciz olmaksızın yapılan ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 19.02.2013 tarih, 32732/4927 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İrfan Sıvakcıgil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : 6352 Sayılı Yasa`nın 21. maddesi ile yapılan değişiklikten önceki İİK`nun 106.maddesinde; alacaklının, haczedilen mal taşınır ise hacizden itibaren bir sene, taşınmaz ise hacizden itibaren iki sene içinde satılmasını isteyebileceği, 110. maddesinde ise yasal süresi içinde malın satılması istenmez veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haczin kalkacağı öngörülmüştür.

İcra müdürü, satış talebinin, yukarıdaki maddede öngörülen süreler içinde olup olmadığını re’sen gözetmeli, satış talebi, bu sürelerden sonra ise, talebi reddetmelidir. Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün satış talebini kabul etmesi, bu hususun kamu düzeninden oluşu nedeniyle süresiz şikayete tabidir. Satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle haczin kalkmış olmasına rağmen yapılan ihalenin feshi gerekir ( Baki Kuru, İcra El Kitabı,s.520 ).

Somut olayda, satışa konu gayrimenkullerin 08.05.2009 tarihli haciz yazısı ile haczedildikleri ve 03.08.2012 tarihli ihale ile satıldıkları görülmektedir. Haciz tarihi itibari ile yürürlükte bulunan İİK`nun değişiklik öncesi 106. maddesine göre gayrimenkullerde satış isteme süresi 2 yıldır. Alacaklının satış talebi, buna ilişkin avansın yatırıldığı 18.05.2011 tarihinde yapılmış sayılacağından; 08.05.2009 tarihinde konulan haciz, İİK`nun 110. maddesi gereğince kalkmış olduğundan mahkemece, geçerli bir haciz olmaksızın yapılan ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, istemin reddi isabetsiz olup kararın bu sebeple bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 19.02.2013 tarih ve 2012/32732 E., 2013/4927 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube