Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/15310

K. 2013/23437

T. 24.6.2013

• YENİLEME HACZİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Haczin Düştüğü Tarih İtibariyle Artık Taşınmazda Malik Borçlu Olmamakla Aynı Taşınmaz Üzerine Borçlunun Borcundan Dolayı Yeniden Haciz Konamayacağı - Taşınmaz Sahibi 3. Kişinin Talebinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )

• HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YILLIK SÜREDE SATIŞ İSTENMEMESİ ( Haczin Düştüğü - Hacizli Olarak Yapılan Satışla Taşınmazın Mülkiyetinin Şikayetçiye Geçtiği/Şikayetçinin Yenileme Haczinin Kaldırılması Talebinin Kabulü Gerektiği )

• HACZİN DÜŞTÜĞÜ TARİH İTİBARİYLE TAŞINMAZIN BORÇLUNUN MALİKİ OLMAMASI ( Haciz Tarihinden İtibaren Taşınmazın 2 Yıllık Sürede Satışının İstenmediği/Haczin Düştüğü - Taşınmaz Sahibi 3. Kişinin Yenileme Haczinin Kaldırılması Talebinin Kabulüne Karar Verileceği )

ÖZET : Taşınmaz üzerinde 25.9.2009 tarihinde haciz işlemi tesis edilmiş bu tarihten sonra 8.12.2009 tarihinde hacizli olarak yapılan satışla taşınmazın mülkiyeti şikayetçiye geçmiştir. Haciz tarihinden itibaren 2 yıllık sürede satış istenmemekle haciz düşmüştür. Haczin düştüğü tarih itibariyle artık taşınmazda malik borçlu olmamakla aynı taşınmaz üzerine borçlunun borcundan dolayı yeniden haciz konamaz. Taşınmaz sahibi üçüncü kişinin yenileme haczinin kaldırılması talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi B. K. Tarım tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Haciz tarihi itibariyle uygulanması gereken, İ.İ.K.nun 106. maddesinde; "Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir." hükmüne yer verilmiştir. Aynı kanunun 110. maddesinde ise, "... bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar." hükmü yer almaktadır.

Somut olayda taşınmaz üzerinde 25.9.2009 tarihinde haciz işlemi tesis edilmiş bu tarihten sonra 8.12.2009 tarihinde hacizli olarak yapılan satışla taşınmazın mülkiyeti şikayetçiye geçmiştir. Haciz tarihinden itibaren İ.İ.K.106 da belirtilen kanuni müddet olan 2 yıllık sürede satış istenmemekle haciz düşmüştür. Haczin düştüğü tarih itibariyle artık taşınmazda malik borçlu olmamakla aynı taşınmaz üzerine borçlunun borcundan dolayı yeniden haciz konamaz. Mahkemece bu husus gözetilerek taşınmaz sahibi üçüncü kişinin yenileme haczinin kaldırılması talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube