Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8972

K. 2012/26583

T. 17.9.2012

• İTİRAZIN KALDIRILMASI (Yetkili Makamların Düzenledikleri Belgelerin İlamsız Takibe Konulabilmesi ve Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İsteyebilmesi İçin Kanunda Bu Belgelerin İ.İ.K`nun 68. Md.`sinde Sayılanlardan Olduğuna İlişkin Özel Hüküm Bulunması Gerektiği )

• İLAMSIZ İCRA TAKİBİ (İtirazın Kaldırılması İstemi - Yetkili Makamların Düzenledikleri Belgelerin İlamsız Takibe Konulabilmesi ve Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İsteyebilmesi İçin Kanunda Bu Belgelerin İ.İ.K`nun 68. Md.`sinde Sayılanlardan Olduğuna İlişkin Özel Hüküm Bulunması Gerektiği )

• YETKİLİ MAKAMLARIN DÜZENLEDİKLERİ BELGELER (İlamsız Takibe Konulabilmesi ve Alacaklının İtirazın Kaldırılmasını İsteyebilmesi İçin Kanunda Bu Belgelerin İ.İ.K`nun 68. Md.`sinde Sayılanlardan Olduğuna İlişkin Özel Hüküm Bulunması Gerektiği - İtirazın Kaldırılması İstemi )

ÖZET : Dava, itirazın kaldırılması istemidir. İİK`nm 68/1. maddesinde yer alan, yetkili makamların düzenledikleri belgelerin takip dayanağı yapılıp ilamsız takibe konulabilmesi ve alacaklının itirazın kaldırılmasını isteyebilmesi için, kanunda bu belgelerin İİK`nın 68. maddesinde sayılanlardan olduğuna ilişkin özel hüküm bulunması gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK`nın 68/1. maddesi gereğince talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar ve noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir. İİK`nın 68/1. maddesinde yer alan, yetkili makamların düzenledikleri belgelerin ise takip dayanağı yapılıp ilamsız takibe konulabilmesi için, kanunda bu belgelerin İİK`nın 68. maddesinde sayılanlardan olduğuna ilişkin özel hüküm gereklidir (İİK 143/2, 105/1, 251/1, 634 sayılı Yasa`nın 37. maddesi gibi ).

Somut olayda, alacaklının takibine dayanak yaptığı Antalya Dördüncü İcra Hukuk Mahkemesi`nin 2010/754 Esas-2010/1024 Karar sayılı dosyasından alınan ek bilirkişi raporu, İİK`nın 68/1. maddesinde sayılan belgelerden değildir.

O halde alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerektirmekte olup, itirazın kaldırılması isteminin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube