Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/2030

K. 2013/3444

T. 4.3.2013

* HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`NDA HUKUKİ SEBEPLER (Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsuru Olmadığı/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği - Hukuki Sebeplerin Davacının Talep Sonucunu Haklı Göstermek İçin Dava Dilekçesinde Bildirmiş Olduğu Vakıaların Dayanağı Niteliği)

* HUKUKİ SEBEPLERİN DİLEKÇEDE BİLDİRİLMESİ (Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsuru Olmadığı - Hakimin Türk Kanunlarını Kendiliğinden Uygulamakla Yükümlü Olduğu İçin Dava Dilekçesinde Dayanılan Hukuki Sebeplerin Gösterilmemiş Olmasının Bir Müeyyidesinin Olmadığı)

* DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI (Dava Dilekçesinde HMK Md. 119/1-g`de Belirtilen Eksikliğin Bulunduğu Gerekçesi İle - Dava Dilekçesinde Dayanılan Hukuki Sebeplerin Bildirilmesi Gerekse de Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsuru Olmadığı)

* KESİN SÜRE (HMK 119/2. 1. Fıkranın (A), (D), (E), (F) Ve (G) Bentleri Dışında Kalan Hususların Eksik Olması Halinde Hakimin Davacıya Eksikliği Tamamlaması İçin Bir Haftalık Kesin Süre Vereceği ve Bu Süre İçinde Eksikliğin Tamamlanmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılacağı)

* TAZMİNATIN FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (Davacının Dava Dilekçesinde Dayandığı Hukuki Sebepleri Bildirmesi Gerekse de Hukuki Sebeplerin Bildirilmesi Dava Dilekçesinin Zorunlu Unsuru Olmadığı)

6100/m.33,119/1-g

ÖZET : Dava dilekçesinde, tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Davacının dava dilekçesinde dayandığı hukuki sebepleri bildirmesi gerekse de hukuki sebeplerin bildirilmesi dava dilekçesinin zorunlu unsuru değildir. Hakim, Türk kanunlarını kendiliğinden uygulamakla yükümlü olduğu için dava dilekçesinde dayanılan hukuki sebeplerin gösterilmemiş olmasının bir müeyyidesi yoktur. HMK 119/2. madde metninde de; 1. fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, hakimin davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre vereceği, bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince a, d, e, f ve g bentlerinin eksikliği durumunda madde metninde belirtilen söz konusu işlemlerin yapılmasına gerek yoktur. Mahkemece, HMK 119/1-g maddesinde belirtilen eksiklik nedeni ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması HMK`nun 33 ve 119. maddelerine aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde, 30.000,00.-TL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının Çatalca 1. Noterliği`nin 8.10.2001 tarih ve 7533 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklindeki Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içinde yer alan birçok taşınmazını davacıya sattığını; satış vaadi sözleşmesinin ifasının gerçekleşmemesi üzerine tapu iptal ve tescil davası açıldığını, bu davanın yargılaması sırasında davalının davaya konu taşınmazlardaki hak ve hisselerinin bir kısmını üçüncü kişilere sattığını, bazı taşınmazlarında istimlak edildiğinin anlaşıldığını belirterek davalının davaya konu taşınmazlardaki hisselerinin dava tarihi itibari ile değerinin tespit edilmesini ve 30.000,00.-TL tazminatın satış vaadi tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini vekaleten istemiştir.

Davalı cevap dilekçesinde, 3 parsel yerine 49 parsel için sözleşme imzalattırıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; dava dilekçesinde HMK 119/1-g maddesinde belirtilen eksikliğin bulunduğu gerekçesi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun Dava dilekçesinin içeriği başlıklı 119. maddesinin 1. fıkrasında dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar açıklanmış; 2. fıkrasında ise dava dilekçesinde bulunması gereken hususların eksik olması halinde mahkemece nasıl bir işlem yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince davacı, dava dilekçesinde dayandığı hukuki sebepleri bildirmelidir (HMK 119/1-g).

Hukuki sebepler; davacının talep sonucunu haklı göstermek için dava dilekçesinde bildirmiş olduğu vakıaların hukuki niteliğidir. Her ne kadar davacının dava dilekçesinde dayandığı hukuki sebepleri bildirmesi gerekse de hukuki sebeplerin bildirilmesi dava dilekçesinin zorunlu unsuru değildir. Hakim, Türk kanunlarını kendiliğinden uygulamakla yükümlü olduğu için dava dilekçesinde dayanılan hukuki sebeplerin gösterilmemiş olmasının bir müeyyidesi yoktur.

HMK 119/2. madde metninde de; 1. fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, hakimin davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre vereceği, bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince a, d, e, f ve g bentlerinin eksikliği durumunda madde metninde belirtilen söz konusu işlemlerin yapılmasına gerek yoktur.

Somut olayda mahkemece, yukarda belirtilen ilke ve kurallar göz ardı edilerek HMK 119/1-g maddesinde belirtilen eksiklik nedeni ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması HMK`nun 33 ve 119. maddelerine aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK`nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 04.03.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube