Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1363

K. 2013/10049

T. 19.3.2013

• İCRA DAİRESİNDEKİ KEFALETLER ( İlamların İcrası Hakkındaki Hükümlere Tabi Olduğu - İcra Kefiline Karşı Ayrı Bir İlamlı İcra Takibi de Yapılabileceği/Fakat İcra Kefaletinin Verildiği Asıl Takip Dosyasında Takibin İcra Kefiline Karşı Yürütülmesinin de Mümkün Olduğu )

• İCRA KEFALETİ ( İcra Kefiline Karşı Ayrı Bir İlamlı İcra Takibi de Yapılabileceği/Fakat İcra Kefaletinin Verildiği Asıl Takip Dosyasında Takibin İcra Kefiline Karşı Yürütülmesinin de Mümkün Olduğu )

• İCRA KEFİLİNE KARŞI TAKİP ( Asıl Takip Dosyasında Yürütülmüş Olup Kefile Karşı Takip Türkiye`nin Her Tarafında Takibe Konulabileceği - Mahkemece İstemin Reddi Gereği )

ÖZET : İİK`nın 38. maddesi gereğince İcra Dairesi`ndeki kefaletler ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. İcra kefiline karşı ( ilam niteliğindeki icra kefaletine dayanılarak ) ayrı bir ilamlı icra takibi de yapılabilir. Fakat, icra kefaletinin verildiği asıl takip dosyasında takibin icra kefiline karşı yürütülmesi de mümkündür. Ayrıca İİK`nun 34.maddesine göre ilam mahiyetinde olan belgeye dayanılarak alacaklı tarafından Türkiye`deki her icra dairesinde takip yapılabilir. Somut olayda, icra kefiline karşı takip asıl takip dosyasında yürütülmüş olup yukarıda açıklandığı üzere kefile karşı takip Türkiye`nin her tarafında takibe konulabilir. Bu durumda mahkemece istemin reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İshak Kılavuz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlular M. T. ve C. S. D. hakkında çeke ilişkin kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte şikayetçi 29.06.2012 tarihinde Marmaris 2.İcra Müdürlüğü`nün 2012/198 talimat dosyasında yapılan hacizde borcun tamamına icra kefili olmuş adına asıl takip dosyası olan Küçükçekmece 3.İcra Müdürlüğü`nün 2011/6568 esas sayılı dosyasından icra emri gönderilmiştir. İcra kefili borçlu, mahkemeye müracaat ederek adresinin Marmaris olup yetkiye itiraz ettiğini, ayrıca ödeme emri ekinde herhangi bir belge sunulmadığından icra emrinin iptalini istemiş, mahkemece adresi Marmaris olduğundan yetkiye itirazın kabulüne karar verilmiştir.

İİK`nın 38. maddesi gereğince İcra Dairesi`ndeki kefaletler ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. İcra kefiline karşı ( ilam niteliğindeki icra kefaletine dayanılarak ) ayrı bir ilamlı icra takibi de yapılabilir. Fakat, icra kefaletinin verildiği asıl takip dosyasında takibin icra kefiline karşı yürütülmesi de mümkündür. Ayrıca İİK`nun 34.maddesine göre ilam mahiyetinde olan belgeye dayanılarak alacaklı tarafından Türkiye`deki her icra dairesinde takip yapılabilir.

Somut olayda, icra kefiline karşı takip asıl takip dosyasında yürütülmüş olup yukarıda açıklandığı üzere kefile karşı takip Türkiye`nin her tarafında takibe konulabilir. Bu durumda mahkemece istemin reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

Öte yandan, şikayetçi kendisini vekil ile temsil ettirmediği halde lehine vekalet ücretine de hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube