Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2012/23062

K. 2013/18015

T. 10.6.2013

• İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK ( Hapis Cezasının Ertelenmesi veya Etkin Pişmanlık Düzenlemesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümlerinin Uygulanmasına Engel Oluşturmayacağı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( İmar Kirliliğine Neden Olmak - Hapis Cezasının Ertelenmesi veya Etkin Pişmanlık Düzenlemesinin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümlerinin Uygulanmasına Engel Oluşturmayacağı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( İmar Kirliliğine Neden Olmak - Mühürleme Zaptından Sonra İddianame Tanziminden Önce İnşaata Devam Edilmesi Karşısında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )

• İNŞAATA DEVAM EDİLMESİ ( İmar Kirliliğine Neden Olmak - Mühürleme Zaptından Sonra İddianame Tanziminden Önce İnşaata Devam Edilmesi Karşısında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )

5237/m.43184

5271/m.231

ÖZET : İmar kirliliğine neden olma suçunda; sabıkasız olan sanığın, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak hakkında takdiri indirim uygulanması, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılarak hükmolunan hapis cezasının ertelenmesi, etkin pişmanlık düzenlemesinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaması karşısında, sanığın beyanına göre, tapu tahsis belgeli Hazineye ait arazide ruhsatlı bina üzerine ruhsatsız kat çıkmak suretiyle imar kirliliğine neden olma suçunda, mağdurun veya kamunun somut maddi zararı olup olmadığı araştırılıp, zarar tespit edilmesi halinde sanıktan bu zararı giderip gidermeyeceği sorularak, sonucuna göre "sanığın kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları" göz önünde bulundurularak yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda değerlendirme yapılıp, karar verilmesi gerekir.

Mühürleme zaptından sonra kolluk tarafından düzenlenen görgü tespit tutanağında, beş kattan oluşan binadaki katların ikamet edilmeye hazır hale getirildiğinin belirtilmesi ve bu şekilde de mühürleme zaptından sonra iddianame tanziminden önce inşaata devam edilmesi karşısında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre, 30.08.2008 tarihli mühürleme zaptından sonra kolluk tarafından düzenlenen 29.09.2010 tarihli görgü tespit tutanağında beş kattan oluşan binadaki katların ikamet edilmeye hazır hale getirildiğinin belirtilmesi ve bu suretle de mühürleme zaptından sonra inşaata devam edilmesi karşısında, zamanaşımı süresi içerisinde mühür bozma suçundan soruşturma yapılabileceği olanaklı kabul edilerek yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- )Sabıkasız olan sanığın, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak hakkında takdiri indirim uygulanması, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılarak hükmolunan hapis cezasının ertelenmesi, T.C.K.nın 184/5. maddesindeki etkin pişmanlık düzenlemesinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaması karşısında, sanığın beyanına göre, Cuma B. adına tapu tahsis belgeli Hazineye ait arazide ruhsatlı bina üzerine ruhsatsız kat çıkmak suretiyle imar kirliliğine neden olma suçunda, mağdurun veya kamunun somut maddi zararı olup olmadığı araştırılıp, zarar tespit edilmesi halinde sanıktan bu zararı giderip gidermeyeceği sorularak, sonucuna göre C.M.K.nın 231/6-b maddesindeki "sanığın kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları" göz önünde bulundurularak yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda değerlendirme yapılıp, karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, "yapı eski hale getirilmediğinden koşulları oluşmadığı" biçimindeki yasal olmayan çelişkili gerekçeyle ve eksik incelemeyle C.M.K.nın 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

2- )Kabule göre de,

a- )30.08.2008 tarihli mühürleme zaptından sonra kolluk tarafından düzenlenen 29.9.2010 tarihli görgü tespit tutanağında, beş kattan oluşan binadaki katların ikamet edilmeye hazır hale getirildiğinin belirtilmesi ve bu şekilde de mühürleme zaptından sonra iddianame tanziminden önce inşaata devam edilmesi karşısında. T.C.K.nın 43/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

b- )Hükmolunan kısa süreli hapis cezasının ertelenmesi karşısında, hak yoksunluklarının uygulanmasına karar verilerek T.C.K.nın 53/4 maddesine aykırı davranılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık M. A.`ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube