Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/9307

K. 2013/18610

T. 14.5.2013

• VASİ YERİNE KISITLIYA ÖDEME ( Kısıtlı Borçluya Çıkarılan Ödeme Emri Tebliği İşleminin İptaline ve Vasiye Tebligat Çıkarılmasına Karar Verilmesi İİK.nun 361.Md. Koşullarının Oluştuğunun Kabulü İçin Yeterli Olmadığı )

• İSTİRDAT DAVASI ( İİK.nun 361.Md. Şartları Oluşmadığından Alacaklıya Yapılan Ödemenin Geri Alınması İstemi Genel Mahkemede Açılacak İstirdat Davasının Konusunu Oluşturduğundan Mahkemece Bunların İadesine de Hükmolunmasının İsabetsiz Olduğu )

• BORÇLUDAN FAZLA PARA ALINMASI ( Dosyaya Yatırılan Paranın İlgilisine Geri Verilebilmesi İçin Borçludan Fazla Para Alınması veya Taraflardan Birine Yanlışlıkla Ödeme Yapılması Durumlarından Birinin Oluşması Gerektiği )

• VASİYE TEBLİGAT ( Kısıtlı Borçluya Çıkarılan Ödeme Emri Tebliği İşleminin İptaline ve Vasiye Tebligat Çıkarılmasına Karar Verilmesi İİK.nun 361.Md. Koşullarının Oluştuğunun Kabulü İçin Yeterli Olmadığı )

ÖZET : İİK.nun 361. maddesinde, dosyaya yatırılan paranın ilgilisine geri verilebilmesi için, borçludan fazla para alınması veya taraflardan birine yanlışlıkla ödeme yapılması durumlarından birinin oluşması gerekir. Kısıtlı borçluya çıkarılan ödeme emri tebliği işleminin iptaline ve vasiye tebligat çıkarılmasına karar verilmesi, İİK.nun 361.maddesi koşullarının oluştuğunun kabulü için yeterli değildir. O halde İİK.nun 361.maddesinin şartları oluşmadığından, alacaklıya yapılan ödemenin geri alınması istemi, genel mahkemede açılacak istirdat davasının konusunu oluşturduğundan, mahkemece, bunların iadesine de hükmolunması isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı Ş... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte borçluya vesayeten G.`in, ödeme emrinin vasiye tebliği gerekirken kısıtlıya tebliğ edildiğini ve takip kesinleşmeden alacaklıya ödeme yapıldığını ileri sürerek bu işlemlerin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile alacağın tahsili ve alacaklıya ödenmesi ile ilgili tüm işlemlerin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK.nun 361. maddesine göre, icra dairesince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa, verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır.

Somut olayda, alacaklı tarafından takibe başlandığı, borçlu kısıtlıya ödeme emrinin tebliğinden ve takibin şeklen kesinleşmesinden sonra alacaklının talebi ile haciz işlemleri yapıldığı, vesayet kararı veren ... 4.Sulh Hukuk Mahkemesi`nin talimatı ile ... Şubesinden dosyaya ödeme yapıldığı, bu paranın alacaklıya ödendiği görülmektedir.

İİK.nun 361. maddesinde, dosyaya yatırılan paranın ilgilisine geri verilebilmesi için, borçludan fazla para alınması veya taraflardan birine yanlışlıkla ödeme yapılması durumlarından birinin oluşması gerekir. Kısıtlı borçluya çıkarılan ödeme emri tebliği işleminin iptaline ve vasiye tebligat çıkarılmasına karar verilmesi, İİK.nun 361.maddesi koşullarının oluştuğunun kabulü için yeterli değildir.

O halde İİK.nun 361.maddesinin şartları oluşmadığından, alacaklıya yapılan ödemenin geri alınması istemi, genel mahkemede açılacak istirdat davasının konusunu oluşturduğundan, mahkemece, bunların iadesine de hükmolunması isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı Ş.`ın temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube