Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5472

K. 2012/5751

T. 19.6.2012

• AYIPLI MAL ( 2004 S.K. Md. 24 Uyarınca İşlem Yapılması Talebi - Bedelin Ticari Faiziyle Tahsil Edileceğine Dair Bir Hüküm Oluşturulmadığı/İlama Aykırı Olarak Olarak Bu Talebi İçeren İcra Emrinin Düzeltileceği )

• BEDELİN TİCARİ FAİZİ İLE TAHSİLİ TALEBİ ( Ayıplı Mal Nedeniyle 2004 S.K. Md. 24 Uyarınca İşlem Yapılması Talebi - Bedelin Ticari Faiziyle Tahsil Edileceğine Dair Bir Hüküm Oluşturulmadığı/İlama Aykırı Olarak Olarak Bu Talebi İçeren İcra Emrinin Düzeltilmesine Karar Verileceği )

• İCRA EMRİNİN DÜZELTİLMESİ ( Ayıplı Mal Nedeniyle 2004 S.K. Md. 24 Uyarınca İşlem Yapılması Talebi - Bedelin Ticari Faiziyle Tahsil Edileceğine Dair Bir Hüküm Oluşturulmadığı/İlama Aykırı Olarak Olarak Bu Talebi İçeren İcra Emrinin Düzeltilmesine Karar Verileceği )

ÖZET : Borçlu aleyhinde ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde İİK.nun 24 . maddesi uyarınca işlem yapılmasına ilişkin ilam ile takip başlatılmıştır. Somut olayda ilamda İİK.nun 24. maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmiş, bedelin ticari faiziyle tahsil edileceğine dair bir hüküm oluşturulmamıştır. Buna rağmen icra emrinde "bedelin ticari faiziyle ödenmesine" ilişkin istemde bulunulmuştur. Mahkemece ilama aykırı talebi içeren kısmın icra emrinden çıkartılarak, icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu aleyhinde ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde İİK.nun 24 . maddesi uyarınca işlem yapılmasına ilişkin ilam ile takip başlatıldığı, düzenlenen örnek 2. numaralı icra emrinde; ... Ayıplı misli ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde İİK.nun 24. maddesi uyarınca işlem yapılarak bedelinin belirlenmesi ve ticari faiziyle ödenmesinin talep edildiği görülmektedir. Borçlu ilama aykırı olarak faiz talebinde bulunulduğu iddiası ile şikayete gelmiş İİK.nun 24. maddesindeki koşullarda belirlenen bedelin borçluya muhtıra ile tebliğinden sonra borçlunun temerrüte düşürülmesinden sonra faiz işletilebileceği, bu nedenle icra emrinde bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

İİK.nun 24. maddesi gereğince ayıplı aracın iadesinin mümkün olmaması halinde icra müdürlüğünce bu yasa kapsamında haciz tarihi itibariyle malın değeri tespit edilerek ödenmesi için borçluya muhtıra tebliği ile temerrüt oluşacağından bu tarihten itibaren yasal faiziyle tahsili istenebilecektir .

Somut olayda ilamda İİK.nun 24. maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmiş, bedelin ticari faiziyle tahsil edileceğine dair bir hüküm oluşturulmamıştır. Buna rağmen icra emrinde "bedelin ticari faiziyle ödenmesine" ilişkin istemde bulunulmuştur.

Mahkemece ilama aykırı talebi içeren kısmın icra emrinden çıkartılarak, icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK.nun 366. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 19.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube