Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/25734

K. 2013/5110

T. 4.3.2013

* AYIP İHBARI (Gizli Ayıp Nedeni İle - Gizli Ayıbın Satıcıya İhbar Edilme Süresi 4077 S.K.`da Yer Almadığından Genel Hükümler Uygulanacağı/Davacı Süresinde İhbar Etmediğinden Konutta Bedel İndirimi Davasının Reddi)

* GİZLİ AYIP NEDENİ İLE KONUTTA BEDEL İNDİRİMİ (Gizli Ayıpların Hangi Sürede Satıcıya İhbar Edileceğine Dair 4077 S.K.`da Hüküm Bulunmadığından 818 S.K. Md.198 Hükmü Uygulanacağı - Derhal Satıcıya Ayıp İhbar Edilmediğinden Yasal Süresinde İhbarda Bulunulmadığından Davanın Reddi Gerektiği)

* KONUTTA BEDEL İNDİRİMİ (Gizli Ayıp Nedeni İle/Taşınmaz Hakkında Verilen Yıkım Kararını Banka Ekspertiz Raporu İle Davacının Öğrendiği - Gizli Ayıbın Satıcıya İhbar Edilme Süresi 4077 S.K.`da Yer Almadığından Genel Hükümler Uygulanacağı/Davacı Süresinde İhbar Etmediğinden Davanın Reddi)

* GİZLİ AYIBIN SATICIYA İHBAR EDİLME SÜRESİ (4077 S.K.`da Hüküm Yer Almadığı - Genel Hüküm Uygulanacağı/Bu Kabilden Bir Ayıp Sonradan Meydana Çıkarsa Derhal Satıcıya İhbar Edilmesi Gerektiği/Davacı Süresinde İhbar Etmediğinden Konutta Bedel İndirimi Talep Edemeyeceği)

* TAŞINMAZ HAKKINDA VERİLEN YIKIM KARARI (Banka Ekspertiz Raporu İle Öğrendiği - Gizli Ayıbın Satıcıya İhbar Edilme Süresinde 818 S.K. Md.198/Son Hükmü Uygulanacağı/Davacı Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmadığından Konutta Bedel İndirimi Talebinin Reddi Gerektiği)

4077/m.4, 30

818/m.198

ÖZET : Davacı, gizli ayıp nedeni ile aldığı konutta bedel indirimi yapılmasını talep etmiştir. Taşınmaz hakkında verilen yıkım kararını banka ekspertiz raporu ile öğrendiği dolayısı ile ayıptan bu tarihte haberdar olduğu davacının kabulündedir. Gizli ayıpların hangi sürede satıcıya ihbar edileceğine dair, TKHK `da bir hüküm bulunmadığına göre BK`nun 198/son maddesi hükmü uygulanacaktır. BK`nun 198/son maddesinde “Bu kabilden bir ayıp sonradan meydana çıkarsa, derhal satıcıya ihbar edilmelidir. Aksi halde satılan, bu ayıp ile beraber kabul etmiş sayılır." yazılıdır. Yasa maddesinin bu hükmü karşısında davacının yasanın öngördüğü süre içerisinde ayıp ihbarında bulunmadığının kabulü zorunludur. Davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki ayıplı mal, bedel indirimi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, 4.1.2008 tarihinde davalıdan 270.000 TL karşılığı konut satın aldığını, 65.000 TL konut kredisi kullandığı, daha sonra kredi kullanması gerektiği için bankaya başvurması neticesinde alınan 25.03.2009 tarihli bankanın eksper raporunda binada ve dairede plan dışı büyümeler olması nedeniyle 2009 yılındaki değerinin 240.000 TL olduğu ve krediye uygun bulunmadığının tespit edildiğini belirterek gizli ayıplı nedeni ile 40.000,00 TL indirim yapılarak dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, zamanaşımı nedeni ile davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 25.000,00 TL`nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı gizli ayıp nedeni ile aldığı konutta bedel indirimi yapılması talebi ile bu davayı açmıştır. Davalı ise öncelikle zamanaşımı nedeni ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, 4.8.2008 tarihli Üsküdar Belediyesi Encümen Kararı ile yapının ruhsata aykırı olması nedeni ile yıkım kararı verildiği gerekçesi ile taşınmazın değerinin olmadığını; ancak davacı tarafından bedel indiriminde bulunması sebebi ile bilirkişi raporu ile tespit edilen 25.000,00 TL`nin indirilmesine karar verilmiştir. Taşınmaz hakkında verilen yıkım kararını 25.3.2009 tarihli banka ekspertiz raporu ile öğrendiği dolayısı ile ayıptan bu tarihte haberdar olduğu davacının kabulündedir. 4077 Sayılı Yasa`nın 4.maddesinin 2.fıkrası hükmüne göre alıcı malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlü ise de gizli ayıbın ne kadar sürede ihbar edileceğine dair yasada hüküm yoktur. Öyle olunca TKHK`nu 30.maddesi gereğince, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanacaktır. Gizli ayıpların hangi sürede satıcıya ihbar edileceğine dair, TKHK `da bir hüküm bulunmadığına göre BK`nun 198/ son maddesi hükmü uygulanacaktır. BK`nun 198/son maddesinde “Bu kabilden bir ayıp sonradan meydana çıkarsa, derhal satıcıya ihbar edilmelidir. Aksi halde satılan, bu ayıp ile beraber kabul etmiş sayılır." yazılıdır. Yasa maddesinin bu hükmü karşısında davacının yasanın öngördüğü süre içerisinde ayıp ihbarında bulunmadığının kabulü zorunludur. Hal böyle olunca, mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 371.25 tL temyiz harcın istek halinde iadesine, 04.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube