Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Feragat Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurduğu Gibi Karşı Tarafın Kabulüne de Bağlı Bulunmadığı - Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olduğu )

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/447

K. 2013/978

T. 21.2.2013

• GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Feragat Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurduğu Gibi Karşı Tarafın Kabulüne de Bağlı Bulunmadığı - Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olduğu )

• FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurduğu Gibi Karşı Tarafın Kabulüne de Bağlı Bulunmadığı/Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olduğu - Genel Kurul Kararının İptali İstemi )

• KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Genel Kurul Kararının İptali İstemi - Feragat Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurduğu Gibi Karşı Tarafın Kabulüne de Bağlı Bulunmadığı/Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olduğu )

6100/m.309/2,311

ÖZET : Dava, genel kurul kararının iptali istemine ilişkindir. Feragat, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Mahkeme davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı yeniden ele alıp, feragat nedeniyle bir karar veremez. Dairemizin onama ilamının kaldırılmasına ve davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen birleşen genel kurul kararının iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 18.10.2012 gün ve 2012/3460 Esas 2012/6131 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Davalı kooperatif vekili, Dairemizin 18.10.2012 gün 2012/3460 Esas 2012/6131 Karar sayılı ilamına karşı süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunduktan sonra, davacı N. K. vekilince verilen 13.02.2013 tarihli dilekçe ile davadan feragat ettiğini bildirmiş olup, dilekçesine ekli vekaletnamesi kapsamından davacı vekilinin feragat yetkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Feragat, 6100 sayılı HMK`nun 311 nci madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun`un 309/2 nci maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun`un 310 ncu maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. Mahkeme davadan el çektiğinden, karar ortada durduğu müddetçe, davayı yeniden ele alıp, feragat nedeniyle bir karar veremez ( 11.04.1940 gün ve 70 sayılı İBK, 21.11.1981 gün 1981/2-551 sayılı HGK kararı ). Dairemizin 18.10.2012 gün ve 2012/3460 Esas, 2012/6131 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına ve davadan feragat nedeniyle mahkemece bir karar verilmesi gerektiğinden, bunun sağlanabilmesi için hükmün öncelikle bu nedenle bozulması gerekmiştir.

2-Bozma nedenine göre, davalı kooperatif vekilinin karar düzeltme isteminin şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, Dairemizin 18.10.2012 gün ve 2012/3460 Esas, 2012/6131 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, hükmün davadan feragat nedeni ile BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı kooperatif vekilinin karar düzeltme isteminin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, 21.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube