Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TASARRUFUN İPTALİ ( Borcun Ödenmiş Olması Nedeniyle - Davalı Bankanın Getirtilen Kredi Sözleşmesine Göre Borçludan Yeniden Teminat İstemesi ve Dava Konusu İpoteği Tesis Etmesinde Sözleşmeye Aykırı Bir Durum Bulunmadığı/Davalıların Davanın Açılmasına Neden Olmadığı/Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacakları

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/9121

K. 2013/11628

T. 9.9.2013

• TASARRUFUN İPTALİ ( Borcun Ödenmiş Olması Nedeniyle - Davalı Bankanın Getirtilen Kredi Sözleşmesine Göre Borçludan Yeniden Teminat İstemesi ve Dava Konusu İpoteği Tesis Etmesinde Sözleşmeye Aykırı Bir Durum Bulunmadığı/Davalıların Davanın Açılmasına Neden Olmadığı/Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacakları )

• DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Yönündeki Mahkeme Kararının İsabetli Olduğu - Davalıların Tasarrufun İptali Davasının Açılmasına Neden Olmadıkları Gözetilerek Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği )

• YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Davalı Bankanın Getirtilen Kredi Sözleşmesine Göre Borçludan Yeniden Teminat İstemesi ve Dava Konusu İpoteği Tesis Etmesinde Sözleşmeye Aykırı Bir Durum Bulunmadığı - Davalıların Tasarrufun İptali Davasının Açılmasına Neden Olmadığı/Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği )

2004/m.277

ÖZET : Borcun ödenmiş olması nedeniyle açılan tasarrufun iptali davasının konusuz kalması yönündeki mahkeme kararı isabetli ise de, davalı bankanın getirtilen kredi sözleşmesine göre, borçludan yeniden teminat istemesi ve dava konusu ipoteği tesis etmesinde sözleşmeye aykırı bir durum bulunmadığından, davalıların tasarrufun iptali davasının açılmasına neden olmadıkları gözetilerek, yargılama giderlerinden sorumlu tutulmamaları gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı karar verilmesine yer olmadığına dair verilen hükmün süresi içinde davalı A... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı T.C. Ziraat Bankası vekili, davalı borçlu O. aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunamadığını ileri sürerek borçlunun, dava konusu taşınmazının üzerine davalı Banka lehine ipotek tesis ettirmesine ilişkin tasarrufun iptalini talep etmiştir.

Davalı banka vekili davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalı borçlu usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmemiş ve davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davanın dayanağı takipteki borcun ödenmiş olduğu gerekçesi ile esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş hüküm davalı A... A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın konusunun kalmadığı yolundaki mahkeme kabulünde yanlışlık yok ise de davanın açılmasına davalıların neden olduğu yönündeki kabulde isabet bulunmamaktadır.

Davalı bankanın getirtilen kredi sözleşmesinin 12.3 maddesi hükmü gereğince, borçlu O.`dan yeniden teminat istemesi ve dava konusu ipoteği tesis etmesinde sözleşmeye aykırı bir durum yoktur. Hal böyle olunca davalıların eldeki davanın açılmasına neden oldukları da söylenemez. Açıklanan nedenlerle davalıların yargılama giderleri ile sorumlu tutulmaları doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı A... A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı A... A.Ş.`ye geri verilmesine, 09.09.2013 tarihinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube