Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2736

K. 2012/5752

T. 11.04.2012

* TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYALI YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Noter Onaylı Olmayan Taahhütnamede İmzanın İnkar Edildiği/İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebinin Yargılamayı Gerektirdiği - İcra Mahkemesince İstemin Reddi Gereği/Red veya Kabul İle Yetkili İcra Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Veremeyeceği )

* İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE TALEBİ ( Noter Onaylı Olmayan Tahliye Taahhüdüne Dayalı Yapılan İcra Takibinde İmzanın İnkar Edildiği - Uyuşmazlığın Yargılamayı Gerektirdiği/İcra Mahkemesince Talebin Reddi Gerektiği )

* İMZASI İNKAR EDİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Noterde Onaylanmadığı/İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebine İlişkin Uyuşmazlığın İcra Mahkemesinde Görülemeyeceği - İcra Mahkemesince Red Kararı Verilebileceği Ancak İstisnalar Dışında Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )

* YARGILAMAYI GEREKTİREN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK PROSEDÜR ( Noter Onaylı Olmayan Tahliye Taahhüdüne Dayalı Yapılan İcra Takibinde İmzanın İnkar Edildiği - Uyuşmazlığın Yargılamayı Gerektirdiği/İcra Mahkemesince Talebin Reddi Gerektiği ) * GÖREVSİZLİK KARARI ( Noter Onaylı Olmayan Yargılamayı Gerektiren Bir Uyuşmazlık İçin İcra Mahkemesine Başvurulduğunda Talebin Reddedileceği - İstisnalar Dışında Red veya Kabul İle Yetkili İcra Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Veremeyeceği ) 2004/m. 272, 275

ÖZET : Dava, tahliye taahhüdüne dayalı yapılan takibe vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Davacının icra takibine dayanak yaptığı tahliye taahhüdü noterlikçe tanzim ve tasdik edilmiş değildir. Davalı itirazında tahliye taahhüdündeki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek imzaya itiraz etmiştir. Alacaklı, imzası inkar edilen tahliye taahhüdüne karşı, İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemez. İcra Mahkemeleri, istisnalar saklı kalmak koşulu ile takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıklara bakar ve bununla görevlidir. Bu tür istemler hakkında görevsizlik kararı veremez. İstem red veya kabul edilir. Uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirdiğinden istemin bu nedenle reddine karar verilmesi gerekir. Dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine şeklinde karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : İcra Mahkemesince verilmiş bulunan karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, tahliye taahhüdüne dayalı İİK`nın 272. maddesi gereğince yapılan takibe vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, görevsizlik kararı verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

İİK 272 ve bunu izleyen maddelerinde mukavele ile kiralanan taşınmazların taahhüde dayalı tahliyesinin istenebileceği düzenlenmiş olup, davacı bu maddelere dayanarak 28.04.2010 tarihinde düzenlenen tahliye taahhüdü nedeniyle başlattığı icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine İcra Mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteyebileceği gibi İİK`nın 67. maddesi gereğince genel mahkemeden itirazın iptali ve tahliye isteminde bulunabilir. Davacının seçimlik hakkını kullanarak İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Öte yandan, İcra Mahkemeleri, İcra ve iflas işleri için kurulmuş özel bir yargı organıdır. İcra ve İflas Dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesi İcra Mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılır (İİK`nın md. 4). Yargıtay HGK`nın 2003/3-737 E. 2003/700 K. sayılı ve 19.11.2003 tarihli kararı ile de belirtildiği üzere, İcra Mahkemeleri, istisnalar saklı kalmak koşulu ile takip hukukuna ilişkin uyuşmazlıklara bakar ve bununla görevlidir. Bu tür istemler hakkında görevsizlik kararı veremez. İstem ya red veya kabul edilir.

Alacaklı tarafından İİK`nın 275. maddesi gereğince itirazın kaldırılması istenmiştir. Bu istem genel mahkemede görülmesi gereken dava niteliğinde olmayıp, takip hukukuna yönelik bir istemdir.

Olayımızda; davacının icra takibine dayanak yaptığı tahliye taahhüdü noterlikçe tanzim ve tasdik edilmiş değildir. Davalı itirazında tahliye taahhüdündeki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek imzaya itiraz etmiştir. İİK`nın 275. maddesi ve 04.12.1957 tarih ve 11/26 sayılı İBK gereğince, alacaklı, imzası inkar edilen tahliye taahhüdüne karşı, İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemez. Uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirdiğinden istemin bu nedenle reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemenin görevsizliğine, dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine şeklinde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube