Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6119

K. 2012/6235

T. 26.6.2012

• TAŞINIR TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI ( Davacı 2004 S.K. 24. M. Uygulanmasını Talep Ettiğinden Borçlunun Elinde Bulunmayan 2008 Model Aracın Donanımındaki Ayıpsız Mislinin Bugün Üretilse Değerinin Ne Olacağının Belirlenmesi Gerektiği )

• TİCARET ODASINA ARACIN DEĞERİRİNİN SORULMASI ( Borçlunun Elinde Bulunmayan 2008 Model Aracın Donanımındaki Ayıpsız Mislinin Bugün Üretilse Değerinin Ne Olacağının Belirlenmesi Gerektiği - Değer Tespitinin Ticaret Odasına Sorularak Yapılacağı )

• ARAÇ DEĞERİNİN TESPİTİNDE BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMAYACAĞI ( Değer Tespitinin Ticaret Odasına Sorularak Yapılacağı - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu/Taşınır Teslimine İlişkin İlamların İcrası )

ÖZET : Davacı, ayıplı otonun ayıpsız misli ile değiştirilmesi aynen ifa mümkün değil ise 2004 S.K. Taşınır teslimine ilişkin hükümlerin uygulanmasını istemiştir.Borçlu ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını beyan etmiştir.O halde mahkemece, İİK.nun 24/5.maddesi hükmünce ilamda belirtilen 2008 model aracın donanımında 0 km ayıpsız misli, bugün üretilse değerinin ne olacağı yeniden ticaret odasından sorularak belirlenmesi doğrultusunda ilgili müdürlükçe işlem yapılmasının emredilmesine karar verilmekten ibarettir. Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı ile davalı taraflarından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK.nun 24.maddesi taşınır teslimine ilişkin ilamların icrasını düzenlemekte olup, 24/4.madde hükmü taşınırın borçlu yedinde olmaması halini düzenlemektedir. Buna göre taşınırın borçlunun yedinde bulunmaması halinde, taşınır malın değeri, ilamda yazılı değilse veya çekişmeli ise, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur. İİK.nun 24/5. madde hükmüne göre ise hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.

Somut olayda takibe konu ilamın hüküm bölümünde "ayıplı otonun ayıpsız misli ile değiştirilmesi aynen ifa mümkün değil ise, İİK.nun 24.maddesine göre işlem yapılması öngörülmüştür. Borçlu vekili 06.01.2012 tarihli dilekçe ile ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını ve İİK.nun 24.maddesinin uygulanarak aracın değerinin tespitini istediği, icra müdürünce, İİK.nun 24/5.madde hükmü uyarınca, 13.01.2012 tarihli müzekkere ile Bursa Ticaret Odasından ilam konusu 2008 model Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI marka aracın 0 kilometresinin müzekkere tarihindeki değerinin sorulduğu, verilen cevapta 2012 model Volkswagen Caddy Kombi 1.6 TDI marka aracın rayiç fiyatının 44.000,00 TL olduğu bildirilmiştir. Alacaklı ve borçlu tarafından belirlenen bu değere icra mahkemesinde itiraz edilmiştir. Mahkemece bilirkişiler marifeti ile değer tespiti yaptırılmış ve bildirilen 45.609,00 TL araç kasko değerinin aracın piyasa değeri kabul edilerek alacaklının şikayetin kabulü, borçlu şikayetinin reddi ile aracın değerinin bu miktar olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

O halde mahkemece yapılacak iş; İİK.nun 24/5.maddesi hükmünce ilamda belirtilen 2008 model aracın donanımında 0 km ayıpsız misli, bugün üretilse değerinin ne olacağı yeniden ticaret odasından sorularak belirlenmesi doğrultusunda ilgili müdürlükçe işlem yapılmasının emredilmesine karar verilmekten ibarettir. Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366 ve HMK.nun 371. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, HUMK 388/4. ( HMK 297/4 ) maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 26.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube