Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1593

K. 2011/3094

T. 10.3.2011

• HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Takip Hangi İcra Dairesinde Başladıysa İtiraz ve Şikayetlerin Takibin Yapıldığı Yer İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği - Talimat İcra Müdürlüğünce Çıkarılan Haciz İhbarnamesi Bulunmadığından İşlemin İptaline Karar Verilemeyeceği )

• TAKİBİN YAPILDIĞI YER İCRA DAİRESİNİN BAĞLI OLDUĞU İCRA MAHKEMESİNCE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ ( Kamu Düzenine İlişkin Kesin Yetki Kuralı Olduğu - Şikayet Tarihi İtibariyle Talimat İcra Müdürlüğünce Çıkarılan Haciz İhbarnamesi Bulunmadığı )

ÖZET : Her icra mahkemesi hakimi, kendisine Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflas dairelerinin işlemlerine yönelik şikayet ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar, takip hangi icra dairesinde başlamış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler takibin yapıldığı yer icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince çözümlenir. Şikayet tarihi itibariyle Talimat İcra Müdürlüğünce çıkarılan haciz ihbarnamesi bulunmadığından alacaklının taraf olmadığı Talimat İcra Müdürlüğünün dosyasından yapılan alacak haciz işleminin iptali şeklinde hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İ.İ.K.nun 4. maddesi gereğince icra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetlerde itirazların incelenmesi icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılır. Her icra mahkemesi hakimi, kendisine Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflas dairelerinin işlemlerine yönelik şikayet ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar, takip hangi icra dairesinde başlamış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler takibin yapıldığı yer icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince çözümlenir. Bu husus, kamu düzenine ilişkin kesin yetki kuralı niteliğindedir.

Somut olayda, şikayet tarihi itibariyle Körfez icra müdürlüğünün 2009/542 Talimat sayılı icra dosyasından borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumunda bulunan alacaklarına 1. haciz ihbarnamesi gönderildiğine ilişkin icra dosyasında bir bilgi ve belge bulunamamıştır. Eğer borçlunun S.G.K.da bulunan alacaklarına Kocaeli 5. İcra Müdürlüğünün 2009/4855 esas sayılı takip dosyasından İ.İ.K.nun 89/1. maddesi gereğince haciz ihbarnamesi gönderilmiş ise, bu işlemi şikayet Kocaeli İcra Mahkemelerine yapılmalıdır. Talimat Körfez İcra Müdürlüğünce çıkarılan bir haciz ihbarnamesi bulunmadığından yukarda açıklanan ilkelere aykırı biçimde alacaklının taraf olmadığı Körfez İcra Müdürlüğünün 2009/1783 esas sayılı dosyasından yapılan alacak haciz işleminin iptali şeklinde hüküm kurulması doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 10.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube