Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Eziyet Suçu Hakkında 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2010/6869

K. 2011/47

T. 17.1.2011

• EZİYET ( Sanığın Kendi Çocuğu Olan Mağduru Diğer Sanıkla Birlikte Dövdüğü/Diğer Sanığın Mağduru Kızgın Demir İle Yakmasına Göz Yumduğu - Eziyet Suçunun Oluşacağı )

• ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU ( Koruma ve Gözetim Yükümlülüğünün Kabulü İçin Yasadan Kaynaklanması Gerekmediği - Eylemi Sanığın Birlikte Yaşadığı Diğer Sanığın Oğluna Uyguladığı/5237 S.K. Md. 103/3`ün Uygulanacağı )

• KORUMA VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çocukların Cinsel İstismarı Suçu - Yükümlülüğün Kabulü İçin Yasadan Kaynaklanması Gerekmediği/Sanığın Birlikte Yaşadığı Diğer Sanığın Oğluna Karşı Gerçekleştirdiği Eyleminde Md. 103/3`ün Uygulanacağı )

5237/m.96, 103

ÖZET : Sanığın, kendi oğlu olan mağduru, birlikte yaşadığı diğer sanığın dövmesini, kızgın demir ile yakmasını, aşağılamasını, aynı evde yaşadığı için bildiği, bazen tokat ve yumruk atarak katıldığı ve diğer sanığa döv diyerek cesaretlendirdiği olayda, eylemlerinin bütün olarak eziyet suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.

Diğer sanığın birlikte yaşadığı kadının oğlu olan mağdura karşı cinsel istismar eyleminde; koruma ve gözetim yükümlülüğünün kabulü için teslim veya bırakmanın yasadan kaynaklanması gerekmeyip; örf, akrabalık, kişilerin ilişkileri ve benzer sebeplerle birlikte bulunma ve bu yöndeki güven ve sıfatın kötüye kullanılması durumunda da oluşacağı ve TCK`nın 103/3. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve eziyet suçlarından sanıklar Emre ve Saadet`in yapılan yargılanmaları sonunda; sanık Emre`nin atılı suçlardan mahkûmiyetine, sanık Saadet`in eziyet suçundan beraetine dair, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi`nden verilen 20.10.2008 gün ve 2008/42 Esas, 2008/502 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanık Emre müdafii, katılan SHÇEK vekili ve O Yer C.Savcısı tarafından istenilmiş ve ayrıca tayin edilen ceza miktarına göre nitelikli cinsel istismar suçundan verilen hüküm re`sen de temyize tabi olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık Emre`nin eziyet suçundan verilen hükmün incelenmesinde;

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanık müdafiin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ( ONANMASINA ),

Sanık Saadetinin eziyet suçundan beraetine ilişkin hükmün incelenmesinde;

Mağdurun sanık S...`in oğlu olduğu ve diğer sanık E... ile aynı evde ikamet ettikleri, doktor raporlarına, fotoğraflara ve dosya kapsamına göre sanık E...`nin farklı zamanlarda uzun süre mağduru çeşitli şekillerde dövdüğü, bacaklarını, ayaklarını, sırtını ve cinsel organını kızgın demir ve soba ile yaktığı, aşağıladığı, vücudunda çok sayıda darp ve yanık izlerinin bulunduğu, mağdurun olaya yakın hazırlık beyanına, eylemlerin ağırlığına, sayısına ve yerine nazaran aynı evde yaşayan sanık S...`in olanları bildiği, bazen tokat ve yumruk atarak eyleme katıldığı ve sanık E...`ye "döv onu" demek suretiyle teşvik edip cesaret verdiği, eylemlerini gizleyerek devamlılığı sağladığının anlaşılması karşısında, sabit olan eylemlerinin bütün halinde eziyet suçunu oluşturacağı gözetilmeden oluşa uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı biçimde beraat kararı verilmesi,

Sanık Emre`nin nitelikli cinsel istismar suçundan verilen hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Adli Tıp Kurumu Kanunu`nun 7 ve 23. maddelerine göre suç tarihinde çocuk olduğu anlaşılan mağdurun muayenesi ve hakkındaki raporun düzenlenmesi sırasında, inceleme konusunun uzmanı olan çocuk psikiyatrisi uzmanı bulundurulması gerektiği gözetilmeden usulüne uygun teşekkül etmeyen İhtisas Kurulunun düzenlediği rapora itibar edilerek TCK.nun 103/6. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi,

Mağdurun, sanık E...`nin karı koca gibi birlikte yaşadığı diğer sanık S...`in oğlu olduğu ve aynı evde ikamet ettikleri dönem içerisinde yüklenen eylemin gerçekleştirildiği, koruma ve gözetim yükümlülüğünün kabulü için bunun yasadan doğmasının, zorunlu veya devamlı olmasının gerekmediği, teslim veya bırakmanın örf ve adet, akrabalık, komşuluk, kişilerin ilişkileri veya benzer sebeplerle ihtiyari yapılması, geçici de olsa birlikte bulunma ve bu yöndeki güvenin ve sıfatın kötüye kullanılması durumunda dahi TCK.nun 103/3. maddesinin uygulanma koşullarının oluşacağı nazara alınmadan, yasal olmayan yazılı gerekçelerle anılan artırım maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, O Yer C.Savcısı, katılan vekili ve sanık müdafii ile re`sen temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1 maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 17.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube