Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/29006

K. 2012/14929

T. 3.5.2012

• TAKİBİN İPTALİ ( İlamın Acele Kamulaştırmaya Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaza El Konulmasına İlişkin Olduğu/Kesin Olmak Üzere Karar Verildiği - Takip Başlatmak İçin Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğ Edilmesinin Gerekmediği/Şikayetin Reddedileceği)

• ACELE KAMULAŞTIRMA DAVASINA İLİŞKİN TAKİP YAPILMASI ( Takibin İptali Talebinin Reddedileceği - Acele El Koyma Kararlarında Tescil Şartı Aranmadığından Mahkeme Kararının Tescile Gerek Kalmadan Uygulanacağı)

• KAMULAŞTIRMA İLAMI ( Acele El Koyma Kararlarında Tescil Şartı Aranmadığından Tescile Gerek Kalmadan Uygulanacağı - Bu İlama Dayalı Yapılan Takibin İptali Talebinde Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğ Edilmesinin Gerekmediği)

• GEREKÇELİ KARARIN TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMESİNİN GEREKMEDİĞİ ( Acele Kamulaştırmaya İlişkin Kesin Olmak Üzere Karar Verildiği - Takibin İptali Talebinin Reddedileceği)

ÖZET : Borçlu tarafından takibin iptali istenilmiştir. İlamın dosyası incelendiğinde, davanın acele kamulaştırma davası olduğu, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaza el konulmasına ilişkin olarak kesin olmak üzere karar verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Taraflara gerekçeli kararın tebliğ edilip edilmemesi sonuca etkili değildir. Kamulaştırma Kanununun 27. maddesine dayalı acele el koyma kararlarının mahiyeti gereği, 20. maddedeki tescil şartı aranmaz. Mahkeme kararı, tescile gerek kalmadan uygulanmalıdır. Şikayetin reddi gerekir

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İrfan Sıvakcıgil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı idare tarafından Gerze İcra Müdürlüğü`nün 2011/115 esas sayılı dosyası ile taşınırın teslimine veya taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin icra emri 02.08.2011 tarihinde düzenlenerek takibe konulmuştur. Borçlu tarafından takibe mesnet teşkil eden kararda, kamulaştırılan alanın bedelinin tespitine ve acele el konulmasına karar verildiği, İİK.nun 26.maddesine göre, ilamlı icrada takip konusu yapılacak olan tahliye ve teslimin ilamda net bir şekilde belirtilmesi gerektiği, takip konusu ilamın taşınmazın idare adına tescilini veya tahliyesini içeren herhangi bir ibare içermediği, tespit niteliğini taşıyan bir karar olduğu, hazırlanan icra emrinin İİK.nın 32. maddesine aykırı olarak düzenlendiği, Kamulaştırma Kanununun 20.maddesinde " bu kanun uyarınca lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenir" düzenlemesine yer verildiği, davalı idarenin tahliye talep edebilmesi için taşınmazı kendi adına tescil ettirmiş olması gerektiği, ancak Gerze Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/108 Esas sayılı dosyası ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının devam etmekte olduğu mahkemece tescile hükmedilmediği hususları ileri sürülerek takibin iptali isteği ile icra mahkemesine başvurulmuştur.

Takip dayanağı olan Gerze Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/346 Esas 2009/321 Karar sayılı dosyasının incelenmesinde; davacısının Ulaştırma Bakanlığı ( Karayolları Genel Müdürlüğü) davalısının S. D., C. D. ve Arkadaşları, davanın 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 27.maddesi uyarınca açılan "acele kamulaştırma davası" olduğu, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaza el konulmasına ilişkin olarak kesin olmak üzere karar verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Davalının takip talebinde takibe dayanak olarak gösterdiği Gerze Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/346 Esas 2009/321 Karar sayılı ilamı ile davanın niteliği gereği kesin olarak karar verildiğine göre taraflara gerekçeli kararın tebliğ edilip edilmemesi sonuca etkili değildir.

Öte yandan Kamulaştırma Kanununun 20.maddesi uyarınca taşınmaz malın boşaltılmasının istenebilmesi için öncelikle kamulaştırmayı yapan idarenin kamulaştırılan yeri adına, bu kanun uyarınca tescil ettirilmesinin gerekmesi kamulaştırma ilamlarına ilişkindir. Bu konuda yasal bir düzenleme bulunmamakta ise de; anılan kanunun 27. maddesinin dayalı acele el koyma kararlarının mahiyeti ve amacı gereği, 20. maddedeki tescil şartı aranmaz. 27. maddenin, 20. maddeden farkı budur, bu bağlamda mahkeme kararı, tescile gerek kalmadan uygulanmalıdır. Yargıtay`ın ilgili dairelerinde de bu konuda görüş birliği vardır.

O halde mahkemece şikayetin reddi gerekirken, yazılı şekilde istemin kabulü ile takibin iptaline dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ) , 03.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube