Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/15136

K. 2013/24153

T. 27.6.2013

• ŞİKAYET ( Tebligatın Usulsüz Olması Halinde Muhatabı Tebliğden Haberdar Olmuş İse Muteber Sayılacağı/Muhatabın Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği - Şikayetçiye Gönderilen İkinci ve Üçüncü Haciz İhbarnamelerinin Tebliğ İşlemlerinin Bu Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• HÜKMİ ŞAHISLARA YAPILACAK TEBLİGAT ( Adresinin Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Adresi Olması ve Tevziat Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebligatın Alınmasından İmtina Edilmesi Halinde Bu Adrese 7201 S. K.`nun 21/1. ya da 35/3. Md. Hükümlerine Göre Tebligatın Yapılması Gerektiği - Şikayet )

• USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçiye Gönderilen İkinci ve Üçüncü Haciz İhbarnamelerinin Usulsüzlüğü - 7201 S. K.`nun 32. Md. Hükmü Gereğince Tebligatın Usulsüz Olması Halinde Muhatabı Tebliğden Haberdar Olmuş İse Muteber Sayılacağı/Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )

ÖZET : Dava, 89/1-2-3 haciz ihbarnamelerinin tebliğ işleminin usulsüz olduğu yönünde şikayete ilişkindir. İ.İ.K.nun 89. maddesi uyarınca düzenlenen 2. ve 3. haciz ihbarnamelerinin şikayetçiye Tebligat Kanunun 12. ve 13. maddeleri uyarınca tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Hükmi şahıslara ne şekilde tebligat yapılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 12 ve 13. maddelerinde belirlenmiştir. Tebligat adresinin borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresi olması ve tevziat saatlerinde kapalı olması veya tebligatın alınmasından imtina edilmesi halinde bu adrese 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 21/1. ya da 35/3. maddelerine göre tebligatın yapılması gerekir. 7201 Sayılı Kanun`un 32. maddesi gereğince tebligatın usulsüz olması halinde muhatabı tebliğden haberdar olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir. O halde mahkemece, şikayetçiye gönderilen 2. ve 3. haciz ihbarnamelerinin tebliğ işlemlerinin yukarda açıklanan yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi 3.kişi icra mahkemesine başvurusunda 89/1-2-3 haciz ihbarnamelerinin tebliğ işleminin usulsüz olduğunu ileri sürerek, tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 18.4.2012 tarihi olarak düzeltilmesini istemiş. Mahkemece tebliğ işleminin 7201 Sayılı Yasaya uygun olduğu gerekçesiyle bu hususta ki şikayetin reddine, karar verilmiştir.

Şikayetçi üçüncü kişi adına çıkarılan 89/1 haciz ihbarnamesinin adı geçene ticaret sicil adresinde, " daimi çalışan işçisi ( şirket yönetim kurulu üyesi ) A. E. imzasına tebliğ edildi" şerhi ile 15.9.2009 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği anlaşıldığından şikayetçinin 89/1 haciz ihbarnamesinin usulsüz tebliğ edildiğine dair temyiz itirazları yerinde değil ise de:

İ.İ.K.nun 89. maddesi uyarınca düzenlenen 2. ve 3. haciz ihbarnamelerinin şikayetçiye Tebligat Kanunun 12. ve 13. maddeleri uyarınca tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Hükmi şahıslara ne şekilde tebligat yapılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 12. ve 13. maddelerinde belirlenmiştir. Tebligat adresinin borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresi olması ve tevziat saatlerinde kapalı olması veya tebligatın alınmasından imtina edilmesi halinde bu adrese 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 21/1. ya da 35/3. maddelerine göre tebligatın yapılması gerekir.

7201 Sayılı Kanun`un 32. maddesi gereğince tebligatın usulsüz olması halinde muhatabı tebliğden haberdar olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

O halde mahkemece, şikayetçiye gönderilen 2. ve 3. haciz ihbarnamelerinin tebliğ işlemlerinin yukarda açıklanan yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube