Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/2106

K. 2013/11739

T. 28.3.2013

• HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Takipte Taraf Olmayan 3.Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmaz Üzerine Konan Haczin Kaldırılması İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Mahkemece İşin Esası İncelenerek İşin Niteliği Gereği Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )

• SÜRESİZ ŞİKAYET ( Haczin Kaldırılması İstemi - Takipte Taraf Olmayan 3.Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmaz Üzerine Konan Haczin Kaldırılması İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Mahkemece İşin Esası İncelenerek İşin Niteliği Gereği Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )

• GEREKÇELİ KARAR YAZILMASI ( Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihin Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Bulunmadığı )

• ŞİKAYET ( Takipte Taraf Olmayan 3.Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmaz Üzerine Konan Haczin Kaldırılması İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Mahkemece İşin Esası İncelenerek İşin Niteliği Gereği Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )

ÖZET : Takipte taraf olmayan 3.kişi adına tapuda kayıtlı olan taşınmaz üzerine konan haczin kaldırılması istemi şikayet niteliğinde olup mahkemece işin esası incelenerek işin niteliği gereği şikayetin süreye tabi olmadığı da gözönüne alınarak haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir. Öte yandan HMK`nun 297. maddesinin ( 1 ). fıkrasının ( e ) bendi gereği hükümde "gerekçeli kararın yazıldığı tarihin" yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Melikşah Şener tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Şikayetçi vekilinin müvekkili tarafından satın alınan taşınmaz üzerine konulan hacizlerin hukuki dayanaktan yoksun oldukları gerekçesiyle memur işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece icra müdürlüğü işleminin usulüne uygun olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK`nun 96 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen istihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar için uygulanmaktadır. HGK`nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-210 E. 2004/208 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, taşınmazın borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için haciz tarihinde borçlunun adına kayıtlı olması zorunludur. Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi icra memurunun işlemine yönelik şikayet mahiyetinde olduğundan şikayet koşulları göre çözümlenmesi gerekir ( HGK`nun 24.09.1997 tarih 1997/15-461 E. 1997/729 K. ).

Somut olayda, borçlu D. A. K. adına kayıtlı taşınmazın 17.04.2008 tarihinde haczedildiği, İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi`nin 15.12.2009 tarih 2007/104 E. ve 2009/539 K., sayılı kararı gereğince 3. şahıs şikayetçi adına tesciline karar verildiği, kararın 12.05.2010 tarihinde kesinleştiği, şikayetçinin başvurusu üzerine icra müdürlüğünce İİK.nun 106-110 maddeleri gereğince 19.09.2011 tarihinde haczin kaldırılmasına karar verildiği, icra müdürlüğünün haczin kaldırılması işleminin mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine taşınmaz kaydına 13.04.2012 tarihinde yeniden haciz şerhi konulduğu, taşınmazın yeni haciz tarihinde takip borçlusu olmayan şikayetçi adına kayıtlı olduğu, mahkemece hükme esas alınan tüketici mahkemesi kararının o dosyadaki dava tarihi itibarı ile konulmuş hacizlere ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıdaki nedenlerle takipte taraf olmayan 3.kişi D. Ç. adına tapuda kayıtlı olan taşınmaz üzerine konan 13.04.2012 tarihli haczin kaldırılması istemi şikayet niteliğinde olup mahkemece işin esası incelenerek işin niteliği gereği şikayetin süreye tabi olmadığı da gözönüne alınarak haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan HMK`nun 297. maddesinin ( 1 ). fıkrasının ( e ) bendi gereği hükümde "gerekçeli kararın yazıldığı tarihin" yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube