Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3785

K. 2013/12677

T. 2.4.2013

• TAKİBİN İPTALİ ( Bonoda İki Farklı Vade Tarihi Bulunduğu Gerekçesi İle/Tanzim Tarihinin Tediye Tarihinde Tekrarının Çift Vade Anlamına Gelmeyeceği - Mahkemece Borçlunun Diğer İtirazlarının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• ÇİFT VADELİ SENET ( Bono Vasfında Sayılamayacağı - Ancak Tanzim Tarihinin Tediye Tarihinde Tekrarının Çift Vade Anlamına Gelmeyeceği/Mahkemece Borçlunun Diğer İtirazlarının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Takibin İptali )

• SENET TANZİM TARİHİNİN TEDİYE TARİHİNDE TEKRARI ( Çift Vade Anlamına Gelmeyeceği/Mahkemece Borçlunun Diğer İtirazlarının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Takibin İptali )

ÖZET : Dava, bonoda iki farklı vade tarihi bulunduğu gerekçesi ile takibin iptali istemine ilişkindir. T.T.K.nun 690. maddesi göndermesi ile bonolar hakında da uygulanması gereken T.T.K.nun 615. maddesine aykırı olarak çift vadeli düzenlenen senetlerin, bono vasfında sayılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak tanzim tarihinin tediye tarihinde tekrarı çift vade anlamına gelmez. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup hak kaybına neden olur. O halde, mahkemece borçlunun diğer itirazlarının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçluya örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuru üzerine mahkemece senette iki farklı vade tarihi bulunduğu gerekçesi ile takibin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

Takip dayanağı bononun incelenmesinde tanzim tarihinin 21.06.2007 tarihi olup, tediye tarihi kısmına 21.06.2007 tarihinin, senet metni içinde ise vade tarihinin 21.06.2010 olarak yazıldığı görülmüştür.

T.T.K.nun 690. maddesi göndermesi ile bonolar hakında da uygulanması gereken T.T.K.nun 615. maddesine aykırı olarak çift vadeli düzenlenen senetlerin, bono vasfında sayılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak tanzim tarihinin tediye tarihinde tekrarı çift vade anlamına gelmez. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup hak kaybına neden olur.

O halde, mahkemece borçlunun diğer itirazlarının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan HMK`nun 297. maddesinin ( 1 ). fıkrasının ( e ) bendi gereği hükümde “gerekçeli kararın yazıldığı tarihin” yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube