Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/2923

K. 2013/12651

T. 2.4.2013

• BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Şikayetçi 3. Şahsın Kendisine Gönderilen Haciz İhbarnamesindeki Alacağın İçeriği Anlamında İtiraz veya Şikayette Bulunamayacağı - Haciz İhbarnamesinin İptaline Karar Verilemeyeceği )

• HACİZ İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( 3. Şahsın Ancak 2004 S.K. Md.89/2 Belirtildiği Üzere Takip Konusu Borçluya Borcu Olmadığını veya Malın Yedinde Olmadığını İtirazen İleri Sürebileceği - İstemin Reddi Gerektiği )

• ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZI ( Haciz İhbarnamesinde Belirtilen Alacağın Müstakbel Olmadığına İlişkin Şikayette Bulunmasında Yasaca Korunmaya Değer Menfaati Bulunmadığından 1. Haciz İhbarnamesinin İptali Talebinin Reddi Gerektiği )

ÖZET : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yürütülen kambiyo senetlerine mahsus takipte şikayetçi 3. kişi kendisine gönderilen birinci haciz ihbarnamesinin ve buna bağlı konulan hacizlerin iptalini talep etmiştir. Şikayetçi 3. şahıs kendisine gönderilen haciz ihbarnamesindeki alacağın içeriği anlamında bir itiraz veya şikayette bulunamaz. 3. Şahıs ancak İİK.`nun 89/2. maddesinde belirtildiği üzere takip konusu borçluya borcu olmadığını veya malın yedinde olmadığını itirazen ileri sürebilir. 3.şahsın icra mahkemesinde haciz ihbarnamesinde belirtilen alacağın müstakbel olmadığına ilişkin şikayette bulunmasında yasaca korunmaya değer bir menfaati bulunmadığından mahkemece istemin reddi yerine kabulüne karar verilip haciz ihbarnamesinin de iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Tuncer Kaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yürütülen kambiyo senetlerine mahsus takipte şikayetçi 3. kişi kendisine gönderilen birinci haciz ihbarnamesinin ve buna bağlı konulan hacizlerin iptalini talep etmiştir. Mahkemece talep kabul edilerek birinci haciz ihbarnamesinin iptaline karar verilmiştir.

Birinci haciz ihbarnamesine şikayetçi 3. şahıs süresinde itiraz ettiğinden bu durumda 3. şahsa ikinci haciz ihbarnamesi gönderilemez. Alacaklının bu durumda İİK.`nun 89/4. maddesi uyarınca işlem yapması gerekir. Somut olayımızda borçlunun borcu sebebiyle 3. şahsa haciz ihbarnamesi gönderilmiş ve borçluya bilirkişi raporuna göre belirlenen miktar üzerine haciz konulduğu bildirilmiştir. Şikayetçi 3. şahıs kendisine gönderilen haciz ihbarnamesindeki alacağın içeriği anlamında bir itiraz veya şikayette bulunamaz .3. Şahıs ancak İİK.`nun 89/2. maddesinde belirtildiği üzere takip konusu borçluya borcu olmadığını veya malın yedinde olmadığını itirazen ileri sürebilir. 3.şahsın icra mahkemesinde haciz ihbarnamesinde belirtilen alacağın müstakbel olmadığına ilişkin şikayette bulunmasında yasaca korunmaya değer bir menfaati bulunmadığından mahkemece istemin reddi yerine kabulüne karar verilip haciz ihbarnamesinin de iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube