Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/8268

K. 2013/11198

T. 27.6.2013

* TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ (Alacaklının İmzası İkrar Olunsa Bile Tarihi İnkar Edilen Tahliye Taahhüdüne Dayalı İtirazın Kaldırılmasını İsteyemeyeceği/Uyuşmazlığın Yargılamayı Gerektirdiği - İlk Kira Sözleşmesiyle Birlikte Boş Olarak Verildiği İddiası/Tahliyeye Karar Verilemeyeceği)

* TARİHİ İNKAR EDİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ (Alacaklının Bu Taahhüde Dayanarak İtirazın Kaldırılmasını İsteyemeyeceği - Uyuşmazlığın Yargılamayı Gerektirdiğinden Bahisle İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Tahliyeye Karar Verilemeyeceği)

* TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYANARAK BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI (Tahliye Taahhütnamesinin Noterlikçe Tanzim veya Tasdik Edilmediği - Alacaklının İmzası İkrar Olunsa Bile Tarihi İnkar Edilen Tahliye Taahhüdüne Dayalı İtirazın Kaldırılmasını İsteyemeyeceği)

* İTİRAZIN KALDIRILMASI (Tahliye Taahhüdüne Dayanarak Başlatılan Takibe/Tahliye Taahhütnamesinin Noterlikçe Tanzim veya Tasdik Edilmediği - Alacaklının İmzası İkrar Olunsa Bile Tarihi İnkar Edilen Tahliye Taahhüdüne Dayalı İtirazın Kaldırılmasını İsteyemeyeceği)

2004/m.275

4.12.1957 Tarih, 11/26 Sayılı İBK

ÖZET : Davacı kiralayan tarafından davalı kiracı hakkında tahliye taahhüdüne dayanarak başlatmış olduğu icra takibine borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı itirazın kaldırılması, takibin devamı ve tahliye isteminde bulunmuştur. Tahliye taahhüdüne dayalı icra takibinde, dayanak tahliye taahhütnamesi noterlikçe tanzim veya tasdik edilmiş değildir. Alacaklı imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden, uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir. Davalı kiracı tanzim tarihine karşı çıkmış olmakla uyuşmazlığın yargılamayı gerektiğinden bahisle itirazın kaldırılması ve tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken tahliyeye karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı kiralayan tarafından davalı kiracı hakkında tahliye taahhüdüne dayanarak başlatmış olduğu icra takibine borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması, takibin devamı ve tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece itirazın kaldırılması, takibin devamı ve tahliyeye karar verilmesi üzerine karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı 2.3.2013 tarihinde başlatmış olduğu icra takibi ile 31.3.2012 tanzim ve 1.3.2013 taahhüt tarihli belgeye dayanarak taşınmazın tahliyesini istemiş, davalı borçlu süresi içinde yapmış olduğu itirazında, takibe dayanak yapılan taahhütnamenin ilk kira sözleşmesiyle birlikte boş olarak verildiğini, taahhütnamenin kanunun aradığı şartlara haiz olmadığını belirterek taahhütnamenin geçersiz olduğu itirazında bulunmuştur. Davacı alacaklı takibin durması üzerine icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmesini istemiştir.

Tahliye taahhüdüne dayalı icra takibinde, dayanak tahliye taahhütnamesi noterlikçe tanzim veya tasdik edilmiş değildir. İ.İ.K.nun 275. maddesi ve 4.12.1957 tarih, 11/26 Sayılı ibk gereğince alacaklı imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceğinden, uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir. Somut olayda davalı kiracı tanzim tarihine karşı çıkmış olmakla uyuşmazlığın yargılamayı gerektiğinden bahisle itirazın kaldırılması ve tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu sebeple bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalının temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı H.M.K.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek H.U.M.K.nın 428 ve İ.İ.K.nın 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube