Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12430

K. 2012/17574

T. 17.5.2012

• İLAMLI İCRADA ŞİKAYET ( Süresiz Şikayete Tabi Olduğu - Borçlu İsteminden Açıkça Feragat Etmediği Sürece Borcun Ödenmesi ya da Takip Dosyasının İnfaz Edilmiş Olmasının Şikayetin İncelenmesine Engel Olmadığı )

• BORCUN ÖDENMESİ ( Borçlu İsteminden Açıkça Feragat Etmediği Sürece Borcun Ödenmesi ya da Takip Dosyasının İnfaz Edilmiş Olmasının Şikayetin İncelenmesine Engel Olmadığı - Borçlu Ödemeyi İcra Tehdidi Altında Yaptığını Belirttiğinden Şikayetin İncelenerek Karar Verileceği )

• İCRA TEHDİDİ ALTINDA BORÇ ÖDEMESİ ( Borçlunun Bunun Borcun Kabulü Anlamına Gelmediğini Belirttiği - İlama Aykırılık Süresiz Şikayete Tabi Olduğundan Borçlunun Şikayetinin İnceleneceği )

ÖZET : Şikayetçinin başvurusu, ilama aykırı olarak takip yapıldığı ve icra emri gönderildiği nedenine dayalı olup, ilama aykırılık süresiz şikayete tabidir. Borçlu isteminden açıkça feragat etmediği sürece, borcun ödenmesi ya da takip dosyasının infaz edilmiş olması şikayetin incelenmesine engel değildir. Kaldı ki, borçlu, ödemeyi icra tehdidi altında yaptığını, bunun borcun kabulü anlamına gelmediğini belirtmiş ve duruşmada da aynı yönde beyanda bulunarak şikayetinin devam ettiğini bildirmiştir. Borçlunun şikayeti incelenerek karar verilmesi gerekir

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklılar tarafından Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 08.11.2010 tarih ve 2009/422 E.-2010/503 K. sayılı kararına istinaden 17.08.2011 tarihinde ilamlı icra takibine geçilmiş olup, icra emri 06.09.2011 tarihinde itiraz eden borçlu belediye vekiline tebliğ edilmiştir. Borçlu ilama aykırılık nedeniyle icra mahkemesine başvurmuş ise de; mahkemece, borcun takip dosyasına tamamen yatırılmış olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm tesis edildiği görülmektedir.

Hemen belirtmek gerekir ki; şikayetçinin başvurusu, ilama aykırı olarak takip yapıldığı ve icra emri gönderildiği nedenine dayalı olup, ilama aykırılık süresiz şikayete tabidir. Borçlu isteminden açıkça feragat etmediği sürece, borcun ödenmesi ya da takip dosyasının infaz edilmiş olması şikayetin incelenmesine engel değildir. Kaldı ki, borçlu, ödemeyi icra tehdidi altında yaptığını, bunun borcun kabulü anlamına gelmediğini belirtmiş ve duruşmada da aynı yönde beyanda bulunarak şikayetinin devam ettiğini bildirmiştir.

Mahkemece, borçlunun şikayeti incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 17.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube