Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( C. Savcısının Hukuki Sorumluluğuna Dayalı - Tazminat Davasının Yargıtay`ın İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı/Görev Hususu da Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4097

K. 2012/9779

T. 5.6.2012

• CUMHURİYET SAVCISININ HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Maddi ve Manevi Tazminat - C. Savcılarının da Hakimlerin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Kurallara Tabi Olduğu/ Tazminat Davasının Yargıtay`ın İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı )

• GÖREV ( C. Savcılarının da Hakimlerin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Kurallara Tabi Olduğu - Tazminat Davasının Yargıtay`ın İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( C. Savcısının Hukuki Sorumluluğuna Dayalı - Tazminat Davasının Yargıtay`ın İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı/Görev Hususu da Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

6100/m.47

6110/m.12

2802/m.93/A, Geç.2

ÖZET : Dava, Cumhuriyet Savcısı olan davalının hukuki sorumluluğu nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. 14/02/2011 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" 6110 sayılı Yasa`nın 12. maddesi ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu`na 93/A maddesi eklenmiş ve Cumhuriyet Savcılarının da, hakimlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin kurallara tabi olduğu belirtilmiştir. Aynı Yasa`nın Geçici 2. maddesinde ise, tazminat davasının ilgili hukuk dairesinde açılacağı düzenlenmiştir. Yine, yargılama aşamasında ve 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 47. maddesinde de, tazminat davasının Yargıtay`ın ilgili hukuk dairesinde açılacağı belirtilmiştir. Yerel mahkemece, açıklanan yasa uyarınca görev hususu da gözetilerek bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı O. C. K. ve diğeri vekili tarafından, davalı Adalet Bakanlığı ve diğeri aleyhine 15/06/2010 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece sabit olmayan davanın reddine dair verilen 01/11/2011 günlü kararın Yargıtay`da duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 05/06/2012 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacılar vekili ile karşı taraftan davalı Adalet Bakanlığı vekili geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, Cumhuriyet Savcısı olan davalının hukuki sorumluluğu nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, yazılı biçimde karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

14/02/2011 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" 6110 sayılı Yasa`nın 12. maddesi ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu`na 93/A maddesi eklenmiş ve Cumhuriyet Savcılarının da, hakimlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin kurallara tabi olduğu belirtilmiştir. Aynı Yasa`nın Geçici 2. maddesinde ise, tazminat davasının ilgili hukuk dairesinde açılacağı düzenlenmiştir. Yine, yargılama aşamasında ve 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 47. maddesinde de, tazminat davasının Yargıtay`ın ilgili hukuk dairesinde açılacağı belirtilmiştir.

Yerel mahkemece, açıklanan yasa uyarınca görev hususu da gözetilerek bir karar verilmesi gerekir. Hüküm, bu bakımdan yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının ise incelenmesine yer olmadığına ve temyiz eden davacılar yararına takdir olunan 900.00 TL duruşma avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine, peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 05.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube