Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GİDER AVANSI ( 6100 S.K.`nın Tamamlanmış İşlemleri Etkilememek Kaydıyla Derhal Uygulanacağı - Araştırma Aşaması Tamamlanmış Olup Bu Aşamadan Sonra Hangi Nedenle İstenildiği Açıklanmadan Gider Avansının Yatırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8204

K. 2012/11401

T. 28.6.2012

• HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( 6100 S.K.`nın Tamamlanmış İşlemleri Etkilememek Kaydıyla Derhal Uygulanacağı - Araştırma Aşaması Tamamlanmış Olup Bu Aşamadan Sonra Hangi Nedenle İstenildiği Açıklanmadan Gider Avansının Yatırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• GİDER AVANSI ( 6100 S.K.`nın Tamamlanmış İşlemleri Etkilememek Kaydıyla Derhal Uygulanacağı - Araştırma Aşaması Tamamlanmış Olup Bu Aşamadan Sonra Hangi Nedenle İstenildiği Açıklanmadan Gider Avansının Yatırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

6100/m.120

ÖZET : Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. 6100 Sayılı kanun hükümleri tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır. Davanın açıldığı tarihteki kanun hükümleri uyarınca harç ve masrafı alındıktan sonra esasa kaydedilerek karar gününe kadar yargılaması yapılmış, mahkemece delil toplama ve araştırma aşaması tamamlanmış olup bu aşamadan sonra hangi nedenle istenildiği açıklanmadan gider avansının yatırılmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddi doğru değildir.

DAVA : Davacı Y. A.vekili tarafından, davalı S.S. ve diğeri aleyhine 10.06.2010 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın usulden reddine dair verilen 09.02.2012 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem dava şartı yokluğundan reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı, davalıların kasten yaralama suçları nedeni ile uğradığı maddi ve manevi zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Yerel mahkemece, 15.12.2011 günlü celsede 120 ve 114/g maddeleri uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde davacının, 100 TL gider avansını yatırması istenmiş, verilen süre içerisinde avans yatırılmadığından dava, dava şartı yokluğundan reddedilmiştir.

Dosya arasındaki bilgi ve belgelerden, davanın 10.06.2010 günü açıldığı, davacı ve davalı taraf tanıklarının dinlendiği, işgücü kaybına ilişkin raporun ve aktüerya raporunun dosyaya alındığı, tarafların delillerinin toplandığı anlaşılmaktadır.

01.10.2011 günü yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK`nın 120. maddesi "Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Avansın yeterli olmadığı dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir" biçiminde düzenlenmiştir. Aynı yasanın 448. maddesi "Bu kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır" biçimindedir.

Eldeki davanın açıldığı tarihteki kanun hükümleri uyarınca harç ve masrafı alındıktan sonra esasa kaydedilerek karar gününe kadar yargılaması yapılmış, mahkemece delil toplama ve araştırma aşaması tamamlanmış olup bu aşamadan sonra hangi nedenle istenildiği açıklanmadan gider avansının yatırılmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddi doğru değildir.

Şu durumda, açıklanan nedenlerle mahkemece dava şartı yokluğundan davanın reddine dair verilen karar isabetli olmayıp bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 28.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube