Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5654

K. 2012/5757

T. 19.6.2012

• TAHSİL HARCI KESME İŞLEMİNE KARŞI ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince KDV Kesilmesi İşleminin Şikayet Edildiği Düşünülerek Usulden Ret Kararı Verildiği - Görevli Mahkemenin İcra Mahkemesi Olduğu )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Tahsil Harcı Kesme İşlemine Karşı Şikayet - İcra Mahkemesince KDV Kesilmesi İşleminin Şikayet Edildiği Düşünülerek Usulden Ret Kararı Verildiği/Görevli Mahkemenin İcra Mahkemesi Olduğu )

ÖZET : İcra Müdürünün tahsil harcı kesme işlemine karşı şikayetlerin incelenme yeri bağlı bulunduğu icra mahkemesidir. Tahsil harcı kesmesi işleminin şikayet edildiği, ancak icra mahkemesince KDV kesilmesi işleminin şikayet edildiği düşünülerek vergi mahkemelerin ihtilafı çözmede görevli olduğu kabul edilip işin esası incelenmeden usulden ret kararı verildiği anlaşılmaktadır. Karar hukuka aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Temlik alacaklısı ... Varlık Yönetim A.Ş. taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takipte aracın satışı ile tahsil edilen paranın, 5411 sayılı Yasanın 143. maddesi gereğince tahsil harcı kesilmeden kendilerine ödenmesi talebinin reddine ve tahsil harcı kesilmesine ilişkin icra müdürlüğü işleminin iptalini şikayet ettiği, mahkemece ihaleden sonra icra müdürlüğünce KDV tarih ve tahakkukuna ilişkin işlemini vergi mükellefi sıfatı ile yaptığını ve ihtilafın çözüm yerinin vergi mahkemesi olduğundan bahisle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir,

492 sayılı yasa gereğince İcra Müdürünün tahsil harcı kesme işlemi, İİK.nun 15. maddesi hükmü çerçevesinde yaptığı işlem olup, buna karşı şikayetlerin incelenme yeri de İİK nun 4. ve 16. maddeleri gereğince bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.

Somut olayda icra müdürlüğünün İİK.nun 15. maddesinde yer verilen 492 sayılı Harçlar Yasasına göre tahsil harcı kesmesi işleminin şikayet edildiği, ancak icra mahkemesince KDV kesilmesi işleminin şikayet edildiği düşünülerek vergi mahkemelerin ihtilafı çözmede görevli olduğu kabul edilip işin esası incelenmeden usulden ret kararı verildiği anlaşılmaktadır.

O halde işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle usulden ret kararı verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, 19.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube