Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7201

K. 2012/24154

T. 10.7.2012

• MAAŞ VE ÜCRET HACZİ (İcra Müdürlüğü`nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı - Haciz Yazısı Gönderilmesinin Yeterli Olduğu/Borçlu Şikayetinin Kabulü Gereği/Maaş Haczine Borçlu Tarafından İtiraz Edilmesi )

• MAAŞ HACZİNDE HACİZ YAZISININ YETERLİ OLMASI (İcra Müdürlüğü`nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı - Haciz Yazısı Gönderilmesinin Yeterli Olduğu/Borçlu Şikayetinin Kabulü Gerektiği/Maaş ve Ücret Haczi )

• HACİZ İHBARNAMESİ (Dava Konusu İcra Müdürlüğü`nce Haciz İhbarnamesi Gönderilerek Maaş Haczi Yapılamacağı )

ÖZET : İcra Müdürlüğü`nce haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle uygulanan maaş haczine borçlu itiraz etmiştir.Borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı gönderilmesi gerekirken haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi yapılamayacağı gözardı edilerek şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Borçlunun maaş ve ücret haczinin İ.İ.K.nun 355 ve devamı maddeleri hükümlerine göre yapılması gerekir.

İ.İ.K.nun 355. maddesinde: "Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeye mecburdurlar." hükmü yer almaktadır.

Buna göre; icra müdürlüğünce, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazılmalıdır.

Somut olayda; icra müdürlüğünce borçlunun işverenine İ.İ.K.nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi uygulanmış; bu işlem borçlu tarafından şikayete konu edilmiştir. Mahkemece, İ.İ.K.nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi yapılamayacağı gözardı edilerek şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube