Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5311

K. 2012/6004

T. 15.10.2012

• AVUKATLARIN UYAP`TA KAYITLI OLAN ADRESLERİ ( Tebligatların Bu Adrese Değil Dava Dilekçesinde Gösterilen Adrese Sevk Edilmesi Gerektiği - UYAP Adresine Yapılan Usulsüz Tebligatın Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Açılmamış Sayılması Kararına Gerekçe Yapılamayacağı )

• VEKALETNAMEDE YAZILI ADRESE ÇIKARILAN TEBLİGAT ( Adres UYAP`ta Kayıtlı Olsa da Dava Dilekçesinde Gösterilen Adrese Daha Önce Tebligat Yapılıp Vekil İmzasına Tebliğ Edildiği - Ara Kararın Bu Adres Yerine UYAP`ta Kayıtlı Olduğu Gerekçesiyle Eski Adrese Tebliğinin Doğru Bulunmadığı )

• USULSÜZ TEBLİGAT ( Vekaletnamedeki Adrese Çıkartılan Tebligat/PTT Görevlisince Tespit Edilen ve Dava Dilekçesinde de Gösterilen Adrese Sevk Edilip Vekil İmzasına Tebliğ Edildiği Ara Kararın Bu Adres Yerine UYAP`ta Kayıtlı Olduğu Gerekçesiyle Eski Adrese Tebliği - Dosyanın İşlemden Kaldırılması/Yenilenmediği Gerekçesiyle Davanın Açılmamış Sayılması Kararının Doğru Olmadığı )

• DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Vekaletnamedeki Adrese Çıkartılan Tebligatın PTT Görevlisince Tespit Edilen ve Dava Dilekçesinde de Gösterilen Adrese Sevk Edilip Vekil İmzasına Tebliğ Edildiği - Ara Kararın Bu Adres Yerine UYAP`ta Kayıtlı Olduğu Gerekçesiyle Eski Adrese Tebliğinin Usulsüzlüğü )

• DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Vekaletnamedeki Adres UYAP`ta Kayıtlı Olsa da Dava Dilekçesinde Gösterilen Adrese Daha Önce Tebligat Yapılıp Vekil İmzasına Tebliğ Edildiği/Ara Kararın UYAP`ta Kayıtlı Olduğu Gerekçesiyle Eski Adrese Tebliğinin Usulsüzlüğü - Davanın Açılmamış Sayılması Kararına Gerekçe Yapılamayacağı )

6100/m.150

ÖZET : Davacılar vekiline ilk duruşma gününün tebliği için vekaletnamede yazılı adresine çıkartılan tebligat, PTT görevlisince tespit edilen ve dava dilekçesinde de açıkça vekilin adresi olarak gösterilen adresine sevk edilmiş ve bu yeni adreste bizzat davacılar vekili imzasına tebliğ edilmiştir. Celseye gönderilen mazeretin kabulü ve yeni duruşma gününün tebliğine dair ara kararının davacılar vekilinin tebligat yapılan bu adresi yerine, UYAP`ta kayıtlı olduğu gerekçesiyle vekaletnamede yazılan eski adresine tebliğe çıkartılması ve gelmediğinden bahisle, dosyanın işlemden kaldırılması ve üç ay içerisinde de yenilenmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, müvekkilleri ile yüklenici davalı arasında akdolunan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davalının teslim edimini zamanında yerine getirmediğini, 16.327,40 TL cezai şart alacağının tahsili için girişilen icra takibine davalının itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, takibe konu cezai şart alacağının zamanaşımına uğradığını, sözleşme uyarınca davacıların yapılan işi teslim aldıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, tarafların takip etmemesi sebebiyle 07.02.2012 tarihinde işlemden kaldırılan dava dosyasının, yasal üç aylık süresi içerisinde de yenilenmediği gerekçesiyle, 6100 Sayılı HMK`nun 150/5. maddesince açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dava, sözleşmenin geç ifasından doğan cezai şart alacağının tahsili için yapılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir.

Dosya kapsamına göre, davacılar vekiline ilk duruşma gününün tebliği için vekaletnamede yazılı adresine çıkartılan tebligatın, PTT görevlisince tespit edilen ve dava dilekçesinde de açıkça vekilin adresi olarak gösterilen “Hasanpaşa Mah. U... Sokak No: ... Kadıköy adresine sevk edildiği ve bu yeni adreste bizzat davacılar vekili Av. N. Ö. imzasına tebliğ edildiği halde, 20.09.2011 tarihli celseye gönderdiği mazeretin kabulüne ve yeni duruşma gününün tebliğine dair ara kararının davacılar vekilinin tebligat yapılan bu adresi yerine, UYAP`ta kayıtlı olduğu gerekçesiyle vekaletnamede yazılan eski adresine tebliğe çıkartılması ve gelmediğinden bahisle, dosyanın işlemden kaldırılması ve üç ay içerisinde de yenilenmediği gerekçesiyle HMK`nun 150/5. maddesince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin harcı istenmesi halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.10.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube