Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5311

K. 2012/6004

T. 15.10.2012

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacılar vekili, müvekkilleri ile yüklenici davalı arasında akdolunan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davalının teslim edimini zamanında yerine getirmediğini, 16.327,40 TL cezai şart alacağının tahsili için girişilen icra takibine davalının itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, takibe konu cezai şart alacağının zamanaşımına uğradığını, sözleşme uyarınca davacıların yapılan işi teslim aldıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, tarafların takip etmemesi nedeniyle 07.02.2012 tarihinde işlemden kaldırılan dava dosyasının, yasal üç aylık süresi içerisinde de yenilenmediği gerekçesiyle, 6100 sayılı HMK`nun 150/5. maddesince açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dava, sözleşmenin geç ifasından doğan cezai şart alacağının tahsili için yapılan takibe itirazın iptali istemine ilişkindir.

Dosya kapsamına göre, davacılar vekiline ilk duruşma gününün tebliği için vekaletnamede yazılı adresine çıkartılan tebligatın, PTT görevlisince tespit edilen ve dava dilekçesinde de açıkça vekilin adresi olarak gösterilen “Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Sokak No: 24/4 Kadıköy adresine sevk edildiği ve bu yeni adreste bizzat davacılar vekili Av. N. Ö. imzasına tebliğ edildiği halde, 20.09.2011 tarihli celseye gönderdiği mazeretin kabulüne ve yeni duruşma gününün tebliğine ilişkin ara kararının davacılar vekilinin tebligat yapılan bu adresi yerine, UYAP`ta kayıtlı olduğu gerekçesiyle vekaletnamede yazılan eski adresine tebliğe çıkartılması ve gelmediğinden bahisle, dosyanın işlemden kaldırılması ve üç ay içerisinde de yenilenmediği gerekçesiyle HMK`nun 150/5. maddesince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin harcı istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.10.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube