Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5640

K. 2012/8758

T. 20.3.2012

• İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ ( Alacaklının Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Takip İşlemi Yapmadığı ve Dolayısıyla Altı Aylık Çek Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden Kabulü Gerektiği )

• İCRA TAKİP İŞLEMİ ( İcranın Geri Bırakılması İstemi - Alacaklı Vekilinin İcra Dosyasında Menkul Mallar Üzerindeki Hacizlerin Fekkiyle Borçlu Şirkete Teslim İçin Talimat İcra Dosyasına Talimat Yazılmasını İstemesi Bir İcra Takip İşlemi Olmadığından Zamanaşımını Kesmeyeceği )

• ÇEK ZAMANAŞIMI ( Alacaklının Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir Takip İşlemi Yapmadığı ve Dolayısıyla Altı Aylık Çek Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

ÖZET : İstem, icranın geri bırakılmasına ilişkindir. Somut olayda alacaklı vekilinin, icra dosyasında menkul mallar üzerindeki hacizlerin fekkiyle borçlu şirkete teslim için talimat icra dosyasına talimat yazılmasını istemesi, bir icra takip işlemi olmayıp bu talep zamanaşımını kesmez. Bu durumda alacaklının zamanaşımını kesen herhangi bir takip işleminin yapılmadığı ve dolayısıyla altı aylık çek zamanaşımı süresinin geçtiği görülmektedir. O halde mahkemece, icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : İ.İ.K.nun 71/2. maddesinde "Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33/a maddesi hükmü kıyasen uygulanır" hükmü yer almakta, aynı kanunun 33/a-1. maddesinde ise "İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir düzenlemesine yer verilmiştir. Borçlunun takibin kesinleşmesinden sonraki döneme dair olarak İ.İ.K.nun 71/2 ve 33/a maddelerine dayanan zamanaşımı şikayetinin incelenmesi, bu şikayetin belli bir süre içinde ileri sürülmesi koşuluna bağlı değildir ( HGK`nun 4.11.1998 tarih ve 1998/12-763 E., 1998/799 K.sayılı kararı ).

B.K.`nun 133. maddesine göre daha özel nitelikte olan T.T.K.nun 730/18 maddesi gereğince çekler hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 662. maddesinde, zamanaşımının hangi sebeplerle kesileceği sınırlı bir şekilde açıklanmıştır.

Somut olayda alacaklı vekilinin, 19.2.2008 tarihinde, icra dosyasında menkul mallar üzerindeki hacizlerin fekkiyle borçlu şirkete teslim için talimat icra dosyası olan Ankara 15. İcra Müdürlüğü`nün 2006/144 talimat sayılı dosyasına talimat yazılmasını istemesi, bir icra takip işlemi olmayıp bu talep zamanaşımını kesmez. Bu durumda alacaklının 8.1.2008 tarihli talebi ile 1.9.2008 tarihli talebi arasında zamanaşımını kesen herhangi bir takip işleminin yapılmadığı ve dolayısıyla T.T.K.nun 726. maddesinde yazılı altı aylık çek zamanaşımı süresinin geçtiği görülmektedir.

O halde mahkemece, İ.İ.K.nun 170/b maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı kanunun 71 /son ve 33/a maddeleri gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU   

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube