Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1998/2508

K. 1998/3081

T. 16.3.1998

• İSTİHKAK İDDİASI ( Mütemmim Cüz veya Teferruat Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebi )

• FABRİKADAKİ MALLAR ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI İSTEĞİ ( İstihkak İddiası Niteliğindedir )

• MÜTEMMİM CÜZ ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Dava Prosedürüne Göre Halledilmesi Gerekir )

• TEFERRUAT ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Şikayet Yoluyla Çözülemez )

ÖZET : Tapu kayıtlarında belirtilen fabrikanın mütemmim cüzü ve teferruatı niteliğindeki mallar üzerine konan haczin kaldırılması istemi bir istihkak iddiasını içermektedir. Bu tür uyuşmazlıklar mercide şikayet yolu ile çözümlenemez. Duruşma açılarak dava prosedürüne göre işin esasının incelenmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddedi içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 26.2.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü

KARAR : Şikayetçi 3. şahıs, maliki bulundukları fabrikadaki makinalar üzerine dosya borçlusunun borcu için haciz koyduğunu; mahcuzların borçlu ile bir ilgisi bulunmadığını; buna yönelik şikayet ve itirazlarını ilgili mahkeme ve dairelerde ayrıca ileri süreceklerini; tapu kayıtlarında belirtilen, fabrikaya özgülenmiş mütemmim cüz ve teferruat niteliğindeki mallar üzerine konan haczin kaldırılmasını istemiştir. Bu istek bir istihkak iddiasını içermektedir. Mercide bu tür uyuşmazlıklar şikayet yolu ile çözülemez. Duruşma açılarak dava prosedürüne göre işin esasının incelenmesi gerekir. Mahcuzların kendilerine aidiyeti yönünde ilgili yerlere ayrıca başvurulacağının ayrık tutulması, bu isteğin inceleme yöntemini değiştiremez.

Diğer taraftan, tapu sicili beyanlar hanesine yazılan menkullerle, hacze konu yapılan menkullerin aynı olup olmadığı; mutemmim cüz ve teferruatları bulunup bulunmadığı; üretime özgülenip özgülenmediği M.K. 619, 621 ve 777 maddeleri hükümleri çerçevesinde uzman kişilere yöntemince incelettirilmeden eksik inceleme ile evrak üzerinde yazılı şekilde karar verilmesi de doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube